Služby - 417779-2018

26/09/2018    S185

Luxembursko-Luxemburg: Vyhotovenie (vo francúzskom jazyku) abstraktov rozsudkov a uznesení súdov Únie, ktoré sú oznamované v zbierke judikatúry

2018/S 185-417779

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Direction de la recherche et documentation
E-mail: DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://curia.europa.eu/

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4065
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Direction de la recherche et documentation, à l'attention de mme Miriam Henriques Mateus, TA/20LB0023
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu
Kód NUTS: LU000 Luxembourg

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://curia.europa.eu/

I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Vyhotovenie (vo francúzskom jazyku) abstraktov rozsudkov a uznesení súdov Únie, ktoré sú oznamované v zbierke judikatúry

II.1.2)Hlavný kód CPV
79100000 Právne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Vyhotovenie abstraktov rozhodnutí súdov Únie.

Každý abstrakt pozostáva z 1 alebo viacerých súhrnných bodov, ktoré musia byť napísané vo francúzskom jazyku.

Body abstraktu obsahujú predovšetkým reťaz kľúčových slov a „značku bulletinu“, čo umožní ich zaradenie do systematického plánu zoznamu judikatúry.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 960 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Abstrakty rozsudkov a uznesení spadajúcich do oblasti práva duševného vlastníctva.

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79131000 Dokumentačné služby
79140000 Právne poradenstvo a informačné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Abstrakty musia byť vyhotovené externe a zaslané Súdnemu dvoru elektronicky (elektronickým prenosom súboru).

II.2.4)Opis obstarávania:

Vyhotovenie abstraktov rozsudkov a uznesení spadajúcich do oblasti práva duševného vlastníctva.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 320 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Trvanie rámcových zmlúv bude 1 rok a bude možné obnoviť ich na základe tichej dohody 3-krát, zakaždým maximálne na 1 rok.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Abstrakty rozsudkov a uznesení spadajúcich do všetkých oblastí práva Únie okrem tých, ktoré spadajú do oblasti práva duševného vlastníctva.

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79131000 Dokumentačné služby
79140000 Právne poradenstvo a informačné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Abstrakty musia byť vyhotovené externe a zaslané Súdnemu dvoru elektronicky (elektronickým prenosom súboru).

II.2.4)Opis obstarávania:

Vyhotovenie abstraktov rozsudkov a uznesení spadajúcich do všetkých oblastí práva Únie okrem tých, ktoré spadajú do oblasti práva duševného vlastníctva.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 640 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Trvanie rámcových zmlúv bude 1 rok a bude možné obnoviť ich na základe tichej dohody 3-krát, zakaždým maximálne na 1 rok.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí byť právne spôsobilý na vykonávanie odbornej činnosti, ktorá je predmetom tohto obstarávania, a to v súlade s právnymi predpismi štátu, v ktorom má sídlo.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 26/10/2018
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/01/2019
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 05/11/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Súdny dvor Európskej únie

Rue du Fort Niedergrünewald

Tour A — 24e étage — salle de réunion nº 2

L-1115 Luxembourg, LUXEMBURSKO

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť otvárania ponúk, musia potvrdiť svoj úmysel e-mailom (DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu) najneskôr 26. októbra do 17:00.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie, alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistila.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/09/2018