Služby - 417780-2018

26/09/2018    S185    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Podpora akčního plánu strategických energetických technologií (SET), opatření č. 6 týkající se energetické účinnosti v průmyslu

2018/S 185-417780

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Eric Lecomte
E-mail: Eric.LECOMTE@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts/calls-tender

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4047
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4047
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Energie

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Podpora akčního plánu strategických energetických technologií (SET), opatření č. 6 týkající se energetické účinnosti v průmyslu

Spisové číslo: ENER/C2/2018-453-A6
II.1.2)Hlavní kód CPV
09310000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Integrovaný plán strategické energetické technologie (SET) přijatý Komisí stanoví 10 klíčových činností, kde je zapotřebí výzkum a inovace. V rámci těchto klíčových činností je opatření č. 6 zaměřeno na „vytvoření evropského průmyslu, který bude energeticky méně náročný a konkurenceschopnější“.

V rámci přispění k těmto cílům byly konkrétní nové činnosti definovány v opatření č. 6 realizačního plánu. Budou zahrnovat evropské a národní projekty řízené ve spolupráci s několika členskými státy EU a přidruženými zeměmi plánu SET v oblasti energetické účinnosti a účinnosti zdrojů v průmyslu.

Uchazeči přispějí k provádění realizačního plánu (včetně rozvoje oblastí a zavedení projektových podnětů do aktuálních projektů) a podpoří součinnosti mezi evropskými a národními programy pro výzkum a inovace v členských státech EU a přidružených zemích plánu SET v oblasti energetické účinnosti a účinnosti zdrojů a snížení emisí CO2 v průmyslu, zároveň podpoří pracovní skupinu opatření č. 6 při aktualizaci strategie.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 900 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100
II.2.4)Popis zakázky:

Zhotovitel se zaměří na pomoc během uskutečňování konkrétního pracovního zadání pracovní skupiny, a to z logistického, administrativního a věcného hlediska. Zhotovitel sehraje důležitou úlohu při zpracovávání podnětů pocházejících od členů pracovní skupiny a jejich zavádění do diskuze i konečných dokumentů, a také pomůže při jejich realizaci. Zhotovitel tak bude činit v souladu s vedením pracovní skupiny a informacemi od útvarů Komise, a to dle způsobů, o nichž bude rozhodnuto během počáteční fáze.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 36
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Horizont 2020

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz specifikace nabídkového řízení.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz specifikace nabídkového řízení.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 02/11/2018
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 05/11/2018
Místní čas: 10:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Belgian review body
Obec: Brussels
Země: Belgie

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-2600

Internetová adresa: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_en.htm

VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/09/2018