Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 418776-2019

06/09/2019    S172    Európska komisia - Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Dekarbonizácia lodnej dopravy: technická štúdia o budúcnosti indexu energetickej efektívnosti konštrukčného riešenia lodí

2019/S 172-418776

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 156-384137)

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Mobility and Transport Directorate D – Logistics, Maritime and Land Transport and Passenger Rights
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Petra Doubkova
E-mail: petra.doubkova@ec.eruopa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/transport/home_en

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dekarbonizácia lodnej dopravy: technická štúdia o budúcnosti indexu energetickej efektívnosti konštrukčného riešenia lodí

Referenčné číslo: 2019-539 V1.1
II.1.2)Hlavný kód CPV
79411000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Index energetickej efektívnosti konštrukčného riešenia (Energy Efficiency Design Index – EEDI) je jedným z kľúčových krátkodobých opatrení, ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľov stratégie organizácie IMO v oblasti skleníkových plynov. Je na poprednom mieste v programe Komisie, ako aj členských štátov EÚ. Komisia sa vo svojich predchádzajúcich príspevkoch k tejto otázke na medzinárodnej úrovni zasadzovala za ambicióznu fázu 4 EEDI, ktorá by sa mala zamerať na výrazné zníženie emisií skleníkových plynov zo všetkých nových lodí vstupujúcich na trh od roku 2030. EEDI má tiež významný vplyv na bezpečnosť, a preto je úzko spojený s prioritami Generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu. S cieľom urýchliť vykonanie konkrétnych opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov sa Výbor pre ochranu morského prostredia na svojom 74. zasadnutí rozhodol pokročiť v technickej práci, čo si vyžaduje hĺbkovú analýzu a revíziu rámca EEDI, pretože rezervy na zvýšenie energetickej účinnosti sa postupne znižujú. Toto si zase vyžiada nové analytické práce pre väčšinu kategórií lodí.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/09/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 156-384137

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 14/10/2019
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 11/10/2019
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: