Leveringen - 419190-2019

Submission deadline has been amended by:  527555-2019
06/09/2019    S172

Bulgarije-Sofia: Farmaceutische producten

2019/S 172-419190

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstvo na zdraveopazvaneto
Nationaal identificatienummer: 000695317
Postadres: pl. „Sveta Nedelya“ No. 5
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Rumyana Stavreva
E-mail: rstavreva@mh.government.bg
Telefoon: +359 29301-314
Fax: +359 29301-451
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/
Adres van het kopersprofiel: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/ramkovo-sporazumenie-procurment-1/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://cop.mh.government.bg/
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cop.mh.government.bg
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Сключване на рамкови споразумения за периода 1.1.2020 г. до 31.12.2021 г. чрез електронната система, за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Р. БЪЛГАРИЯ

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствените продукти, включени в „Списъка на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни процедури № 6“, „Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания“ и № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати“. Лекарствените продукти, включени в настоящата процедура, са обособени в 2 (две) самостоятелни позиции. Във всяка обособена позиция се съдържат самостоятелно обособени номенклатури на лекарствени продукти в зависимост от тяхната група по ATC, INN, начин на приложение и забележка (за приложимите случаи).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 080 909 890.52 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Обособена позиция № 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Лечебните заведения на територията на цялата страна, посочени в документацията за обществена поръчка.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

B02BX04, Romiplostim, парентерална, mcg, 1978000; B02BX05 Eltrombopag, перорална твърда, mg, 2545800; B03XA01, erythropoietin (Epoetin alfa), парентерална, IU, 1440363640; B03XA01,Erythropoietin(Epoetin beta), парентерална, IU, 581226800; B03XA01 Erythropoietin(Epoetin zeta) парентерална, IU, 394183200; B03XA02,Darbepoetin alfa, парентерална, mcg, 3047186; B03XA03, Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta, парентерална, mcg, 619875; H01CB02, Octreotide, парентерална, mg, 122604 Powder and solvent for suspension for injection; H02AB02, Dexamethasone, парентерална, mg, 11868994; J06BA02 Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm., парентерална, mg, 24526250, 50 mg/ml; J06BA02, Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm., парентерална, mg, 32838000, 100mg/ml; L01AA01, Cyclophosphamide, парентерална, mg, 39039322; L01AA02, Chlorambucil, перорална твърда, mg, 230212; L01AA06, Ifosfamide, парентерална, mg, 28479000, L01AA09, Bendamustine, парентерална, mg, 1163000; L01AX03, Temozolomide, перорална твърда, mg, 7759180; L01BA04,Pemetrexed, парентерална, mg, 3516200; L01BB02, Mercaptopurine, перорална твърда, mg, 4478600; L01BB05, Fludarabine парентерална, mg, 162300; L01BB06, Clofarabine, парентерална, mg, 18720; L01BB07, Nelarabine, парентерална, mg, 240500; L01BC01, Cytarabine, парентерална, mg, 10835000, Solution for injection 50 mg/ ml; L01BC01, Cytarabine, парентерална, mg, 3000, Suspension for injection 50 mg/ml; L01BC01, Cytarabine, парентерална, mg, 3300000, Solution for injection/infusion 100 mg/ml; L01BC02, Fluorouracil, парентерална, mg, 196701131; L01BC05, Gemcitabine, парентерална, mg, 38262600; L01BC06, Capecitabine, перорална твърда, mg, 846635700; L01BC07, Azacitidine, парентерална, mg, 1669200; L01BC53, Tegafur, Gimeracil, Oteracil, перорална твърда, tabl, 53500,20 mg/5,8 mg/15,8 mg; L01BC59, Trifluridine/Tipiracil, перорална твърда, tabl, 38680, 15 mg/6,14 mg; L01BC59, Trifluridine/Tipiracil, перорална твърда, tabl, 108920, 20 mg/8,19 mg; L01CA04, Vinorelbine, парентерална, mg, 382310; L01CB01, Etoposide, парентерална, mg, 6152528; L01CD01, Paclitaxel, парентерална, mg, 7815272; L01CD02, Docetaxel, парентерална, mg, 2908264; L01CD04, Cabazitaxel, парентерална, mg, 90032; L01DB01, Doxorubicin, парентерална, mg, 274400, Concentrate for solution for infusion; L01DB01, Doxorubicin, парентерална, mg, 127780,Powder, dispersion and solvent for concentrate for dispersion for infusion; L01DB03, Epirubicin, парентерална, mg, 4138050; L01DB06, Idarubicin, парентерална, mg, 26425; L01DB07, Mitoxantrone, парентерална, mg, 48036; L01DB11, Pixantrone, парентерална, mg, 93312; L01XA01, Cisplatin, парентерална, mg, 2667680; L01XA02, Carboplatin, парентерална, mg, 9604450; L01XA03, Oxaliplatin, парентерална, mg, 4881154; L01XC02, Rituximab, парентерална, mg, 6128000, concentrate for solution for infusion МКБ С82,С83,С91,M31; L01XC02, Rituximab, парентерална, mg, 4417000, solution for injection; L01XC03, Trastuzumab, парентерална, mg, 4033140, Powder for concentrate for solution for infusion; L01XC03,Trastuzumab, парентерална, mg, 8816640, Solution for injection; L01XC06, Cetuximab, парентерална, mg, 4154934; L01XC07, Bevacizumab, парентерална, mg, 24423280; L01XC08, Panitumumab, парентерална, mg, 1704120; L01XC11, Ipilimumab, парентерална, mg, 86530; L01XC12, Brentuximab vedotin, парентерална, mg, 114950; L01XC13, Pertuzumab, парентерална, mg, 3571900; L01XC14, Trastuzumab Emtansine, парентерална, mg, 645280; L01XC15, Obinutuzumab, парентерална, mg, 1254000; L01XC17, Nivolumab, парентерална, mg, 639460; L01XC18, Pembrolizumab, парентерална, mg, 1602400; L01XC19, blinatumomab, парентерална, mcg, 22676; L01XC21, Ramucirumab, парентерална, mg, 1324654; L01XC24, Daratumumab, парентерална, mg, 1957000; L01XC26, Inotuzumab ozogamicin, парентерална, mg, 213; L01XC27, olaratumab, парентерална, mg, 1202890; L01XC32, Atezolizumab, парентерална, mg, 7882400; Продължава в раздел II.2.14) Допълнителна информация.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 594 955 260.08 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

L01XE01, Imatinib, перорална твърда, mg, 33000000, C92.1; L01XE02, Gefitinib, перорална твърда, mg, 12747200; J06BA02, Immunoglobulins, normal human, парентерална, mg, 51458880, 100 mg/ml. J06BA02 Immunoglobulins, normal human, парентерална, 51458880, 100 mg/ml; L01XE01, Imatinib, перорална твърда, 73672880.Всички количества, посочени в спецификацията, са „ориентировъчни“.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Обособена позиция № 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Лечебните заведения на територията на цялата страна, посочени в документацията за обществена поръчка.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

L01XE03, Erlotinib, перорална твърда, mg, 11920500; L01XE04, Sunitinib, перорална твърда, mg, 3616150; L01XE05, Sorafenib, перорална твърда, mg, 68021760; L01XE06, Dasatinib, перорална твърда, mg, 2233200; L01XE07, Lapatinib, перорална твърда, mg, 48462150; L01XE08, Nilotinib, перорална твърда, mg, 161446800; L01XE09, Temsirolimus, парентерална, mg, 70460; L01XE10, Everolimus, перорална твърда, mg, 1291620, 5 mg/10 mg; L01XE12, Vandetanib, перорална твърда, mg, 6419200; L01XE13, Afatinib, перорална твърда, mg, 1683352; L01XE14, Bosutinib, перорална твърда, mg, 10058000; L01XE15, Vemurafenib, перорална твърда, mg, 50198228; L01XE16, Crizotinib, перорална твърда, mg, 11489500; L01XE17, Axitinib, перорална твърда, mg, 417416; L01XE18, Ruxolitinib, перорална твърда, mg, 1160920; L01XE21, Regorafenib, перорална твърда, mg, 7132160; L01XE23, Dabrafenib, перорална твърда, mg, 14592803; L01XE24, Ponatinib, перорална твърда, mg, 672120; L01XE27, Ibrutinib, перорална твърда, mg, 28736400; L01XE33, palbociclib, перорална твърда, mg, 7978075; L01XE35, Osimertinib, перорална твърда, mg, 3307200, L01XE36, alectinib, перорална твърда, mg, 59400000; L01XE11, Pazopanib, перорална твърда, mg, 72451360; L01XX17, Topotecan, парентерална, mg, 20446; L01XX17, Topotecan, перорална твърда, mg, 9350; L01XX19, Irinotecan, парентерална, mg, 3414614; L01XX23, Mitotane, перорална твърда, mg, 19775000; L01XX32, Bortezomib, парентерална, mg, 36813; L01XX35, Anagrelide, перорална твърда, mg, 154138; L01XX41, Eribulin, парентерална, mg, 14762; L01XX43, Vismodegib, перорална твърда, mg, 5825580; L01XX44, Aflibercept, парентерална, mg, 1060100; L01XX45, Carfilzomib, парентерална, mg, 424400; L01XX50, Ixazomib, перорална твърда, mg, 14235; L01XX52, venetoclax, перорална твърда, mg, 12787512; L02BB04, Enzalutamide, перорална твърда, mg, 39388288; L02BX03, Abiraterone, перорална твърда, mg, 205631400; L03AA02, Filgrastim, парентерална, mg, 47632; L03AA13, Pegfilgrastim, парентерална, mg, 70073; L03AA14, Lipegfilgrastim, парентерална, mg, 29038; L03AB04, Interferon alfa-2a, парентерална, MIU, 372844; L03AX03, Mycobacterium bovis BCG, интракавитална, mg, 372575; L03AX16, Plerixafor, парентерална, mg, 2880; L04AD01, Ciclosporin, перорална твърда, mg, 6284522; L04AD01, Ciclosporin, перорална течна, mg, 926000; L01BA01, Methotrexate, парентерална, mg, 7640000, concentrate for solution for infusion; M05BA06, Ibandronic acid, парентерална, mg, 10512, concentrate for solution for infusion; M05BA08, Zoledronic acid, парентерална, mg, 155449; M05BX04, Denosumab, парентерална, mg, 3957240, 120 mg; N02AA01, Morphine, парентерална, mg, 9681084; N02AA01, Morphine, перорална твърда, mg, 52964520; N02AA05, Oxycodone, перорална твърда, mg, 53907236; N02AA08, Dihydrocodeine, перорална твърда, mg, 25232064; N02AA55, Oxycodone, Naloxone, перорална твърда, mg, оxycodone, 30685880, N02AB02, Pethidine, парентерална, mg, 24560413; N02AB03, Fentanyl, перорална твърда, mg, 22607; N02AB03, Fentanyl, трансдермална, mcg/h, 10123137; N02AE01, Buprenorphine, трансдермална, mcg/h, 5410305; N02AX02, Tramadol, парентерална, mg, 62265562; N02AX02, Tramadol, перорална твърда, mg, 63381264; N02AX52, Tramadol, Paracetamol, перорална твърда, tabl, 1181816, 37.5 mg/325 mg; N02AX52, Tramadol, Paracetamol, перорална твърда, tabl, 627230, 75 mg/650 mg; V03AC01, Deferoxamine, парентерална, mg, 1571000; V03AC02, Deferiprone, перорална твърда, mg, 5500000; V03AC02, Deferiprone, перорална течна, mg, 3700000; V03AC03, Deferasirox, перорална твърда, mg, 6241200; V03AF01, Mesna, парентерална, mg, 36844440; V03AF03, Calcium folinate, парентерална, mg, 31037060; L01XX46, Olaparib, перорална твърда, 35972040, Capsule, hard.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 485 954 630.44 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Всички количества, посочени в спецификацията, са „ориентировъчни“.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение за производство, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти (случаите по чл. 195, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ), или разрешение за внос (случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ) — издадени по реда на ЗЛПХМ.

Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на част IV, буква „Г“ от еЕЕДОП, като се посочва: номер и дата на издаване на разрешението за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ или за търговия на едро с лекарствени продукти или на удостоверението за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти, или на разрешението за внос.

На основание чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документът, който се представя от участника определен за изпълнител, преди да бъде сключено рамково споразумение или при поискване в хода на процедурата е: заверено копие на валидно разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти, или разрешение за внос. Възложителят не изисква заверено копие на разрешението или на друг документ, удостоверяващ правото за търговия с лекарствени продукти или разрешение за производство или внос, когато има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или когато същите могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

2. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават лицензия, издадена по реда на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), когато участват за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и № 3 към чл. 3, т. 2 и т. 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични (важи само за номенклатурите на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества от Приложения № 2 и № 3 към чл. 3, т. 2 и т. 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични).

Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на част IV, буква „Г“ от еЕЕДОП, като се посочва: номер и дата на издаване на лицензията, издадена по реда на ЗКНВП за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, т. 2 и 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

На основание чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документът, който се представя от участника, определен за изпълнител, преди да бъде сключено рамково споразумение или при поискване в хода на процедурата е: заверено копие на валидна лицензия, издадена по реда на ЗКНВП за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Приложения № 2 и 3 към чл. 3, т. 2 и 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Възложителят не изисква заверено копие на лицензията по предходното изречение, когато има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или когато същата може да бъде осигурена чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания.

Eventuele minimumeisen:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания.

Eventuele minimumeisen:

Възложителят не поставя изисквания.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато за него е налице, някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП; чл. 107, т. 4 във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 20
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Изборът на изпълнители по рамковите споразумения ще бъде извършен след провеждане на електронен търг по реда на чл. 89—91 от ЗОП, чрез електронната система. Електронният търг, ще се провежда със стъпка за намаляване на цената в размер на 0,05 %.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/10/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 08/03/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/10/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Гр. София, площад „Света Неделя“ № 5. Отварянето ще е публично и може да бъде наблюдавано и на електронния адрес на електронната система, както следва: https://cop.mh.government.bg/.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

На публичното заседание, могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Във всяка обособена позиция се съдържат самостоятелно обособени номенклатури на лекарствени продукти в зависимост от тяхната група по ATC (Анатомо-терапевтичен код), INN (Международно непатентно наименование), начин на приложение (например: перорална, парантерална или др. форма, в съответствие с посоченото в техническата спецификация) и забележка (за приложимите случаи). Посочените в техническата спецификация лекарствени продукти са включени в Приложение 2 на Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) (наричан за кратко ПЛС, Приложение № 2), вписани в публичен електронен регистър към Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти. На основание чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за обществена поръчка, всеки един участник в процедурата, може да представи предложение за 1 или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка, както и за 1, повече или всички обособени позиции.

2. Рамковите споразумения, който ще бъдат сключени въз основа на настоящата обществена поръчка, обхващат 203 лечебни заведения, подали заявки в рамките на проведена процедура за събиране на заявки чрез електронната система, поименно посочени в документацията на обществената поръчка.

3. По рамковите споразумения, които ще бъдат сключени въз основа на настоящата обществена поръчка не са определени всички условия. Въз основа на сключените рамкови споразумения лечебните заведения — възложители, сключват договор/договори за обществени поръчки на стойност, съобразена с техните нужди и в рамките на бюджета им, при предварително определен критерий „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

4. Определените изпълнители по всяко рамково споразумение не дължат гаранция за изпълнение при сключване на конкретното рамково споразумение. Гаранцията за изпълнение на всеки конкретен договор, сключен след проведен вътрешен конкурентен избор/допълване на офертата от участник, въз основа на сключено рамково споразумение е в размер на 3 % от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС. Редът и начинът за задържане или освобождаването на гаранцията за изпълнение е указан в проекта на договор.

5. Електронната система се достъпва от следния интернет адрес: https://cop.mh.government.bg/.

Достъпът до интернет адреса на системата се осъществява през последните 3 версии на следните интернет браузъри Mozilla Forefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera и Safari. Достъпът до функциите на системата става след регистрация. Регистрацията се извършва с квалифициран електронен подпис (КЕП). В процедурата за електронно възлагане на настоящата обществена поръчка може да участва всеки, който отговаря на предварително обявените условия на обществената поръчка и се е регистрирал в електронната система. Конкретните стъпки за участие в настоящата процедура за сключване на рамкови споразумения, чрез използване на електронната система, както и изготвяне на предложение и неговото изпращане, подаване на предложение за промяна, изпращане на искане за разяснение по документацията, участие в електронен търг, участие във вътрешен конкурентен избор/допълване на оферта, са описани в ръководство за потребителя (търговци на едро), неразделна част от настоящата документация. Предложението се попълва и подава по електронен път, чрез електронната система на адрес https://cop.mh.government.bg/. Подаването на предложението е възможно единствено в установения от възложителя срок, който е посочен в обявлението за обществената поръчка и в електронната система.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалби могат да се подават в десет дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/09/2019