Diensten - 419840-2017

24/10/2017    S204

Malta-Valletta: Verlening van uitzenddiensten voor het EASO in Griekenland

2017/S 204-419840

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
Postadres: MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour
Plaats: Valletta
NUTS-code: MT0 MALTA
Postcode: MRS 1917
Land: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.easo.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2965
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Asiel.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van uitzenddiensten voor het EASO in Griekenland.

Referentienummer: EASO/2017/576.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79621000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het EASO wenst raamovereenkomsten af te sluiten voor de verlening van uitzenddiensten door tijdelijk personeel aan het Bureau ter beschikking te stellen, met een mogelijkheid tot detachering naar andere partnerinstellingen, met een vooraf bepaald tijdskader en overeenkomstig de vereiste bekwaamheidsprofielen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 43 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het EASO is van plan raamovereenkomsten te sluiten volgens het cascadesysteem voor de verlening van uitzenddiensten in Griekenland.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 43 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de raamovereenkomst wordt 3 keer automatisch verlengd voor telkens 12 maanden, tot maximaal 48 maanden in totaal.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/11/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/11/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO), MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, MALTA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

maximaal 2 gevolmachtigde vertegenwoordigers per inschrijver, die van tevoren bij het EASO worden aangemeld.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Het EASO behoudt zich het recht voor de geraamde waarde van de raamovereenkomsten te verhogen met ten hoogste 50 %, overeenkomstig artikel 85 van het financieel reglement van het EASO en artikel 134, lid 1, onder e), van de uitvoeringsvoorschriften. In dergelijke gevallen maken het EASO en de succesvolle inschrijver gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht voor nieuwe diensten of werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die door het EASO worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de initiële opdracht werd gegund.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4302-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2017