Služby - 419849-2017

24/10/2017    S204    Evropská investiční banka - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Omezené řízení 

Lucembursko-Lucemburk: EIB - Poradenské služby pro odvětví městského rozvoje, vodohospodářství a hospodaření s tuhým odpadem

2017/S 204-419849

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská investiční banka
Poštovní adresa: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00
PSČ: 2950
Země: Lucembursko
E-mail: CS-Procurement@eib.org

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.eib.org

Adresa profilu zadavatele: http://www.eib.org/about/procurement

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2993
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poradenské služby pro odvětví městského rozvoje, vodohospodářství a hodpodaření s tuhým odpadem.

Spisové číslo: PC-1426.
II.1.2)Hlavní kód CPV
71621000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

EIB vypisuje výzvu k účasti v nabídkovém řízení (užší řízení) s cílem uzavřít rámcové smlouvy s poskytovateli služeb v odvětví městského rozvoje, vodohospodářství a hospodaření s tuhým odpadem v zemích jejich působení, na poskytování podpory pro projekty banky (zejména pro projekty divize městského rozvoje a vodohospodářství).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 8 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 2
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Městský rozvoj

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71621000
90711400
71700000
79419000
79418000
72224000
71248000
71242000
71410000
79412000
71311000
66171000
71335000
79311400
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU
II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 1 – městský rozvoj:

1. obnova měst (v širokém smyslu zahrnujícím více odvětví);

2. sociální bydlení;

3. cestovní ruch;

4. cirkulační hospodářství.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
Předpokládaný počet zájemců: 12
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Vodohospodářství a hospodaření s tuhým odpadem

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71621000
90711400
71700000
79419000
79418000
72224000
71248000
71242000
79412000
71311000
66171000
71335000
79311400
71800000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU
II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 2 – vodohospodářství a hospodaření s tuhým odpadem:

5. vodní zdroje a zásobování vodou;

6. hospodaření s odpadní vodou včetně opětného využití;

7. řízení týkající se povodní a hydrologie;

8. hospodaření s tuhým odpadem (komunální odpad, nebezpečný odpad).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
Předpokládaný počet zájemců: 12
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 27/11/2017
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/10/2017