Dodávky - 420633-2014

Zobrazit zhuštěný náhled

11/12/2014    S239

Česká republika-Praha: Dodávka programového vybavení

2014/S 239-420633

Oznámení o zadání zakázky

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Česká republika – Ministerstvo vnitra
Národní identifikační číslo: 00007064
Poštovní adresa: Nad Štolou 936/3
Obec: Praha 7
PSČ: 170 34
Stát: Česko
Kontaktní osoba: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
K rukám: Michal Hauzr
E-mail: michal.hauzr@mvcr.cz
Tel.: +420 974817505

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.mvcr.cz

Adresa profilu kupujícího: https://www.zakazky.mvcr.cz/vz00002939

I.2)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ano

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce
Pořizování licencí k produktům Microsoft.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Česká republika.

Kód NUTS CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA

II.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem veřejné zakázky je pořizování a obnova licencí k produktům Microsoft a poskytování technické podpory k dílčím produktům (tzv. Software Assurance) a další obecná podpora produktů i zadavatelů (orgánů veřejné moci a jimi zřízených organizací).
II.1.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

72268000 Dodávka programového vybavení, 72267000 Údržba a opravy programového vybavení

II.1.6)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.2)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
Hodnota: 4 600 000 000 CZK
Bez DPH

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska
1. Sleva v procentech z koncové doporučené ceny hladin A, B, C a D na produkty společnosti Microsoft v rámci programu Enterprise Agreement s přesností na dvě desetinná místa. Váha 70
2. Sleva v procentech z koncové doporučené ceny hladin A, B, C a D na produkty společnosti Microsoft v rámci programu Select Plus s přesností na dvě desetinná místa. Váha 30
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Byla použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Předběžné oznámení

Číslo oznámení v Úř. věst: 2014/S 55-091543 ze dne 19.3.2014

Oznámení o zakázce

Číslo oznámení v Úř. věst: 2014/S 165-294440 ze dne 29.8.2014

Oddíl V: Zadání zakázky

V.1)Datum zadání zakázky:
1.12.2014
V.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 6
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Software ONE Czech Republic s.r.o.
Poštovní adresa: Želetavská 1448/7, Nusle
Obec: Praha 4
PSČ: 140 00
Stát: Česko
E-mail: info.cz@softwareone.com

V.4)Údaje o hodnotě zakázky
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 4 600 000 000 CZK
Bez DPH
Celková konečná hodnota zakázky:
Hodnota: 4 600 000 000 CZK
Bez DPH
V.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ano
uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami:
Není známo
V.1)Datum zadání zakázky:
1.12.2014
V.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 6
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Exe, spoločnosť s ručením obmedzeným
Poštovní adresa: Slávičie údolie 6
Obec: Bratislava
PSČ: 811 02
Stát: Slovensko
E-mail: peter.ceresnik@exe.sk

V.4)Údaje o hodnotě zakázky
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 4 600 000 000 CZK
Bez DPH
Celková konečná hodnota zakázky:
Hodnota: 4 600 000 000 CZK
Bez DPH
V.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ano
uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami:
Není známo
V.1)Datum zadání zakázky:
1.12.2014
V.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 6
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Servodata a.s.
Poštovní adresa: Dolnoměcholupská 1418/12
Obec: Praha 10
PSČ: 102 00
Stát: Česko
E-mail: sd@servodata.net

V.4)Údaje o hodnotě zakázky
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 4 600 000 000 CZK
Bez DPH
Celková konečná hodnota zakázky:
Hodnota: 4 600 000 000 CZK
Bez DPH
V.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ano
uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami:
Není známo
V.1)Datum zadání zakázky:
1.12.2014
V.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 6
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: T-Mobile Czech Republic a.s.
Poštovní adresa: Tomíčkova 2144/1
Obec: Praha 4
PSČ: 148 00
Stát: Česko
E-mail: dagmar.elbastawisi@t-mobile.cz

V.4)Údaje o hodnotě zakázky
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 4 600 000 000 CZK
Bez DPH
Celková konečná hodnota zakázky:
Hodnota: 4 600 000 000 CZK
Bez DPH
V.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ano
uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami:
Není známo
V.1)Datum zadání zakázky:
1.12.2014
V.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 6
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Autocont CZ a.s.
Poštovní adresa: Hornopolní 3322/34
Obec: Ostrava
PSČ: 702 00
Stát: Česko
E-mail: info@autocont.cz

V.4)Údaje o hodnotě zakázky
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 4 600 000 000 CZK
Bez DPH
Celková konečná hodnota zakázky:
Hodnota: 4 600 000 000 CZK
Bez DPH
V.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
Rámcová smlouva s pěti dodavateli.
VI.3)Odvolací řízení
VI.3.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.3.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou podání návrhu k ÚOHS je podání námitek zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel námitky vyřídí do 10 dnů. Návrh se doručuje ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
8.12.2014