Služby - 420675-2021

18/08/2021    S159

Slovensko-Bratislava: Údržba stromov

2021/S 159-420675

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603481
Poštová adresa: Primaciálne námestie 1
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81499
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zdenka Bothová
E-mail: zdenka.bothova@bratislava.sk
Telefón: +421 000000000
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13811/summary
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433414
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13811/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Komplexné ošetrenie stromov – Jégeho a Štefánikova ulica

Referenčné číslo: MAGS OTMZ 57762/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
77211500 Údržba stromov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Komplexné ošetrenie stromov uličných stromoradí vrátane odvozu a zhodnotenia odpadu Jégeho a Štefánikova ulica

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 79 800.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Lokalita Jégeho ulica

Časť č.: 1.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
77211400 Orezávanie stromov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava, Jégeho ulica

II.2.4)Opis obstarávania:

Komplexné arboristické ošetrenie stromov vrátane výrubov v lokalite Jégeho ulica v Bratislave, vrátane odvozu a zhodnotenia odpadu.

Účelom je zlepšenie zdravotného stavu, vitality drevín a prevádzkovej bezpečnosti v danej lokalite.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti D. súťažných podkladoch s názvom Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 46 360.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Kritérium vyhodnotenia ponúk je nasledovné:

1.Celková cena v EUR s DPH 95 %

2.Spôsob naloženia s odpadom 5%

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Lokalita Štefánikova ulica

Časť č.: 2.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
77211400 Orezávanie stromov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Štefánikova ulica, Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Komplexné arboristické ošetrenie stromov vrátane výrubov v lokalite Štefánikova ulica v Bratislave, vrátane odvozu a zhodnotenia odpadu.

Účelom je zlepšenie zdravotného stavu, vitality drevín a prevádzkovej bezpečnosti v danej lokalite.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti D. súťažných podkladoch s názvom Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 33 440.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Kritérium vyhodnotenia ponúk je nasledovné:

1.Celková cena v EUR s DPH 95 %

2.Spôsob naloženia s odpadom 5%

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista

právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - uchádzač preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu

pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace;

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu

zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač

preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať služby - uchádzač preukáže dokladom o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky;

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže doloženým Čestným vyhlásením;

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, kt. dokáže verejný obstarávateľ preukázať;

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

1.Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:

predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania (referenčné obdobie) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

2.Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:

predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzači preukazujú pre obe časti zákazky:

1.K § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:

Uchádzač predloženým zoznamom preukazuje:

1.1.realizáciu arboristického ošetrenia, odvozu a zhodnotenia odpadu v celkovej hodnote min. 30.000 eur bez DPH za referenčné obdobie. Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať jednou alebo viacerými zákazkami.

Zmluvná cena zákaziek bude vyjadrená v EUR (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR kurzom Európskej centrálnej banky/ECB platným ku dňu podpisu predmetnej zmluvy, t. j. s uvedením tohto dátumu).

___________________

2.K § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zmluvy bude disponovať kľúčovými odborníkmi:

2.1.Vedúci realizačného tímu, ktorý musí spĺňať nasledovnú požiadavku:

a) Držiteľ platnej certifikácie aspoň jedného z nasledujúcich odborných certifikátov vydaný European arboricultural council (EAC), alebo príslušným partnerom EAC, alebo národným certifikačným centrom, alebo International society of arboriculture:

ETT European Tree Technician držiteľ min. 2 roky

ISA Board, Certified Master Arborist držiteľ min. 2 roky

ČCA Český certifikovaný arborista- úroveň konzultant držiteľ min. 2 roky

ETW European Tree Worker držiteľ min. 8 rokov

ISA Certified Arborist držiteľ min. 8 rokov

ČCA Český certifikovaný arborista - úroveň stromolezec držiteľ min. 8 rokov

SCA Slovenský certifikovaný arborista - úroveň stromolezec min. 8 rokov (prepis z ETW)

Uchádzač predloží pri tejto osobe príslušný certifikát.

2.2.Zástupca vedúceho realizačného tímu musí kumulatívne spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) Držiteľ platnej certifikácie aspoň jedného z nasledujúcich odborných certifikátov vydaný European arboricultural council (EAC), alebo príslušným partnerom EAC, alebo národným certifikačným centrom, alebo International society of arboriculture:

ETT European Tree Technician min. 1 rok

ISA Board, Certified Master Arborist min. 1 rok

ČCA Český certifikovaný arborista - úroveň konzultant min. 1 rok

ETW European Tree Worker min. 3 roky

ISA Certified Arborist min. 3 roky

ČCA Český certifikovaný arborista - úroveň stromolezec min. 3 roky

SCA Slovenský certifikovaný arborista - úroveň stromolezec min. 3 roky (prepis z ETW)

b) dĺžku praxe v ošetrovaní drevín stromolezeckou technikou min. 4 roky preukazuje sa profesným životopisom

Uchádzač preukáže: certifikátom a životopisom, ktorý musí obsahovať: a) titul, meno a

priezvisko, b) história zamestnania (rok, miesto výkonu, zamestnávateľa, pozícia, aktuálny zamestnávateľ), c) zoznam realizovaných projektov/zmlúv s uvedením pozície osoby a stručný opis realizovaných prác d) dátum a vlastnoručný podpis predmetnej osoby. Z predloženého životopisu musí vyplývať aj požadovaná prax.

2.3.Člen realizačného tímu, ktorý priamo vykonáva orezy na stromoch výkonný pracovník musí kumulatívne spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) držiteľ aspoň jedného z nasledujúcich odborných certifikátov vydaný European arboricultural council (EAC), alebo príslušným partnerom EAC, alebo národným certifikačným centrom, alebo International society of arboriculture:

ETW/ CCA-3 Stromolezec,

SA Certified Arborist

b) oprávnenie na prácu nad voľnou výškou a hĺbkou

c) oprávnenie na RMRP (ručná motorová reťazová píla) - ťažba

Uchádzač preukáže príslušným certifikátom a oprávneniami

Uchádzač môže v súlade s § 34 ods. 3 ZVO na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 17/09/2021
Miestny čas: 09:30
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 17/09/2021
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Elektronicky: webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

Otváranie ponúk sa zároveň uskutoční aj osobne v priestoroch Oddelenia verejného obstarávania magistrátu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Laurinská 5 (4. poschodie), 811 01 Bratislava, Slovenská republika.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk bude sprístupnené podľa § 52 ods. 2 ZVO pre všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní osobám, ktoré preukážu, že sú oprávneným zástupcom uchádzača (napr. plnomocenstvo).

On-line otvárania ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Vzhľadom na stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, je pre obe časti predmetu zákazky predmetné verejné obstarávanie zeleným verejným obstarávaním

__________________________

Verejný obstarávateľ si stanovuje požiadavku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, v zmysle ktorej vylúči z verejného

obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uzavrel v danom

verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

"ZVO" za rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/08/2021