Leveringen - 421322-2014

Beknopt weergeven

11/12/2014    S239

Nederland-Haarlem: Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling

2014/S 239-421322

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Leveringen

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: NedTrain B.V.
Nationaal identificatienummer: 41680548
Postadres: Oudeweg 6
Plaats: Haarlem
Postcode: 2031 CC
Land: Nederland
Ter attentie van: Paul van der Loos
E-mail: paul.vanderloos@nedtrain.nl
Telefoon: +31 611192811

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.nedtrain.nl

Elektronische toegang tot informatie : www.ariba.com

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=47577

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: NS Procurement Support
Land: Nederland

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling

Beschrijving
Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS)
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20.12.2014 - 12:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
20.12.2014 - 12:00
IV.3.5)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels. Nederlands.