Leveringen - 423464-2019

10/09/2019    S174

Griekenland-Chaidari: Laboratoriumreagentia

2019/S 174-423464

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Psychiatriko Nosokomeio Attikis (Dafni)
Postadres: Leoforos Athinon 374
Plaats: Chaidari
NUTS-code: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών
Postcode: 124 62
Land: Griekenland
Contactpersoon: Katerina Karpoyzi
E-mail: promithak@psyhat.gr
Telefoon: +30 2132054164
Fax: +30 2132054578
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.psyhat.gr/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.promitheus.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Νοσοκομείο
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια αντιδραστηρίων (5 ομάδες), με συνοδό εξοπλισμό, προς κάλυψη των αναγκών του Ψ.Ν.Α..

Referentienummer: 50.19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Διεθνής, ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά από οικονομικής άποψης, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, για δύο (2) έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 805 000,01 EUR (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.):

α) συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων: 29 838,71 EUR X 24 % ΦΠΑ (7 161,29 EUR) = 37 000,00 EUR·

β) συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη αντιδραστηρίων ορολογικών εξετάσεων: 300 000,00 EUR Χ 24 % ΦΠΑ (72 000,00 EUR) = 372 000,00 EUR·

γ) συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη αντιδραστηρίων βιοχημικών εξετάσεων: 138 709,68 EUR Χ 24 % ΦΠΑ (33 290,32 EUR) = 172 000,00 EUR·

δ) συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ταινιών (sticks), για τη βιοχημική εξέταση ούρων: 8 064,52 EUR Χ 24 % ΦΠΑ (1 935,48 EUR) = 10 000,00 EUR·

ε) συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη αντιδραστηρίων ναρκωτικών ουσιών: 172 580,65 EUR Χ 24 % ΦΠΑ (41 419,36 EUR) = 214 000,01 EUR.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 649 193.56 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 5
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 5
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Αντιδραστήρια αιματολογικών εξετάσεων.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 374, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 62

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

α) αντιδραστήρια αιματολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό:

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων: 29 838,71 EUR X 24 % ΦΠΑ (7 161,29 EUR) = 37 000,00 EUR.

Συστημικός αριθμός 78213 - Α/Α έτους 2020/117 - έτους 2021/38.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 29 838.71 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν τη λήξη τού αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Νόμου 4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Η ως άνω προϋπολογισθείσα δαπάνη αφορά σε 24 μήνες.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Αντιδραστήρια ορολογικών εξετάσεων.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 374, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 62

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Αντιδραστήρια ορολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό:

β) συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη αντιδραστηρίων ορολογικών εξετάσεων: 300 000,00 EUR Χ 24 % ΦΠΑ (72 000,00 EUR) = 372 000,00 EUR·

Συστημικός αριθμός 78226 - Α/Α έτους 2020/118 - έτους 2021/39.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν τη λήξη τού αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Νόμου 4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Η ως άνω προϋπολογισθείσα δαπάνη αφορά σε 24 μήνες.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Αντιδραστήρια βιοχημικών εξετάσεων.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 374, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 62

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Αντιδραστήρια βιοχημικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό:

γ) συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη αντιδραστηρίων βιοχημικών εξετάσεων: 138 709,68 EUR Χ 24 % ΦΠΑ (33 290,32 EUR) = 172 000,00 EUR·

Συστημικός αριθμός 78436 - Α/Α έτους 2020/119 - έτους 2021/40.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 138 709.68 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν τη λήξη τού αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Νόμου 4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Η ως άνω προϋπολογισθείσα δαπάνη αφορά σε 24 μήνες.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ταινίες (sticks), για τη βιοχημική εξέταση ούρων.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 374, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 62

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ταινίες (sticks), για τη βιοχημική εξέταση ούρων:

δ) συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ταινιών (sticks), για τη βιοχημική εξέταση ούρων: 8 064,52 EUR Χ 24 % ΦΠΑ (1 935,48 EUR) = 10 000,00 EUR·

Συστημικός αριθμός 78461 - Α/Α έτους 2020/120 - έτους 2021/41.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 064.52 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν τη λήξη τού αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Νόμου 4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Η ως άνω προϋπολογισθείσα δαπάνη αφορά σε 24 μήνες.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Αντιδραστήρια ναρκωτικών ουσιών.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 374, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 62

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Αντιδραστήρια ναρκωτικών ουσιών:

ε) συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη αντιδραστηρίων ναρκωτικών ουσιών: 172 580,65 EUR Χ 24 % ΦΠΑ (41 419,36 EUR) = 214 000,01 EUR.

Συστημικός αριθμός 78467 - Α/Α έτους 2020/121 - έτους 2021/42.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 172 580.65 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν τη λήξη τού αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Νόμου 4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Η ως άνω προϋπολογισθείσα δαπάνη αφορά σε 24 μήνες.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Πρόσθετες πληροφορίες δίνονται στο κείμενο τής 50.19 διακήρυξης.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/10/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/10/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 374, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 62

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π..

Η άσκηση τής ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των Α.Α. (Αναθετουσών Αρχών).

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή τής εκτέλεσης τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. και την ακύρωσή της, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση τής Α.Ε.Π.Π. και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις τής αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί, αντιστοίχως, έως τη συζήτηση τής αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση τής αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση τής αίτησης ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση τής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη τής σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή, ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην Α.Ε.Π.Π., για την κήρυξη ακυρότητας τής συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198 (κτίριο Κεράνης)
Plaats: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Α.Α., κατά παράβαση της νομοθεσίας τής Ε.Ε. ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Α.Α., προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Α.Α. (Αναθέτουσας Αρχής), η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) 10 ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) 15 ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) 10 ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 15 ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου pdf, το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η Α.Α. ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση τής Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη τής σύμβασης, εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017,

— διαβιβάζουν στην Α.Ε.Π.Π. τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών τής Α.Α., και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει, παρεμπιπτόντως, όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν στη διενέργεια τής διαδικασίας.

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 10 ημέρες πριν τη συζήτηση τής προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας τής Α.Α. κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση τής προσφυγής.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198 (κτίριο Κεράνης)
Plaats: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/09/2019