Diensten - 423809-2020

09/09/2020    S175

België-Antwerpen: Diensten voor parkeerruimte

2020/S 175-423809

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 121-297827)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lantis (de naam waaronder BAM nv van publiek recht handelt)
Postadres: Sint-Pietersvliet 7
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
Contactpersoon: de heer Pascal Buyle
E-mail: pascal.buyle@lantis.be
Telefoon: +32 32030030
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.lantis.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitnodiging tot indienen offerte — concessie voor het leveren, plaatsen en exploiteren van laadinfrastructuur in de P+R gebouwen van Lantis — vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: BAM-PPP1HI-31/0010/BAM 2020-0-F24_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98351100 Diensten voor parkeerruimte
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/09/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 121-297827

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zie document "LAN2020-006 - QenA2".