Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Werken - 424176-2020

11/09/2020    S177

Finland-Helsinki: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2020/S 177-424176

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Väylävirasto
Nationaal identificatienummer: 1010547-1
Postadres: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-00521
Land: Finland
Contactpersoon: Kari Partiainen
E-mail: kari.partiainen@vayla.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vayla.fi
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Proviko Oy
Nationaal identificatienummer: 3009480-2
Postadres: c/o MOW Supernova, Vuolteenkatu 1
Plaats: Tampere
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Postcode: FI-33100
Land: Finland
E-mail: info@proviko.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.proviko.fi
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Markkinoiden tiedottaminen, Vt8 Eurajoen ohitus, ST

Referentienummer: VÄYLÄ/5453/02.01.01/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden - IA01
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Valtatie 8 on Eurajoen kohdalla yksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä valtateille asetettuja sujuvuus- ja palvelutasotavoitteita. Hankkeen tavoitteena on kehittää olemassa olevaa pääliikenneyhteyttä ja parantaa valtatien palvelutasoa turvallisuus- ja sujuvuusongelmien osalta merkittävästi.

Urakka toteutetaan ST-urakkana ja siihen sisältyy mm.

— Vt8 Eurajoen kohdan osuuden rakentaminen keskikaistalliseksi ohituskaistatieksi (2+1)

— Mt2070, Mt12773, Mt12779, Mt2170 parannustyöt

— Kahden eritasoliittymän ja viiden uuden sillan rakentaminen

— Jalankulku- ja pyörätieväylien täydentäminen

— Melunsuojauksen toimenpiteitä.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Valtatie 8, Turku–Pori välinen tieosuus Eurajoen kohdalla

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tämä ei ole ilmoitus hankinnan käynnistämisestä, eikä tällä ilmoituksella pyydetä tarjouksia, vaan kyseessä on ennakkoilmoitus, jonka tarkoituksena on tiedottaa markkinatoimijoita lokakuun loppupuolella käynnistettävästä hankintamenettelystä, hankkeen sisällöstä sekä hankintaan liittyvistä reunaehdoista ja erityispiirteistä.

Hankintaa koskeva hankintailmoitus ja tarjouspyyntö tullaan julkaisemaan myöhemmin.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Hankkeesta kiinnostuneet markkinatoimijat voivat pyytää hanketta ja hankintaa koskevan informaatio- ja suunnitelmamateriaalin toimitettavaksi hankintayksiköltä sähköpostilla osoitteesta info@proviko.fi

Viesti otsikoidaan "Vt8 Eurajoen ohitus, ST, informaatiomateriaali".

Informaatiomateriaalin tarkoituksena on auttaa tarjoajia valmistautumaan ennalta tulevaan tarjouskilpailuun.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/10/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Hanketta ja hankintaa koskevan informaatiomateriaalin pyytäminen tai pyytämättä jättäminen eivät vaikuta ehdokkaan osallistumiseen hanketta koskevaan tarjouskilpailuun, joka käynnistetään myöhemmin.

Kohdassa Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ilmoitettu päivämäärä ei tarkoita, että hankintailmoitus julkaistaisiin juuri tuona päivänä.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/09/2020