Leveringen - 42463-2017

03/02/2017    S24    Leveringen - Erkenningsregeling zonder voorafgaande oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Bulgarije-Sofia: Kasten

2017/S 024-042463

Erkenningsregeling – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Elektoenergien sistemen operator“ EAD
Nationaal identificatienummer: 175201304
Postadres: bul. „Tsar Boris III“ No. 201
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 Sofia (stolitsa)
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Violeta Popdoncheva — po protsedurni vaprosi, Marin Marinov — po tehnicheski vaprosi
E-mail: op@eso.bg
Telefoon: +359 29691354 / 29696827
Fax: +359 29626189

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tso.bg

Adres van het kopersprofiel: https://webapps.bg/zop_profile/

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на командни и релейни шкафове, лицеви панели и монтажни плочи.

Referentienummer: ЦУ/2016/250
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39122100 Kasten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG BULGARIA
II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.8)Duur van de erkenningsregeling
Aanvang: 31/01/2017
Einde: 31/01/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars