Leveringen - 42495-2019

29/01/2019    S20

Polska-Poznań: Środek odkażający do rąk

2019/S 020-042495

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-545
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Pietrzyk
E-mail: zamowienia.publiczne@orsk.ump.edu.pl
Tel.: +48 618310142/ +48 618310242
Faks: +48 618310107

Adresy internetowe:

Główny adres: www.orsk.ump.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.orsk.ump.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Numer referencyjny: SZP/SE/01/19
II.1.2)Główny kod CPV
33741300 Środek odkażający do rąk
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – formularz cenowy do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5a i załącznik nr 5b do SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

5. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części, tj.:

Część nr 1: preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry, narzędzi i myjni dezynfektorów

Część nr 2: preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi (w tym m.in. artroskopów)

Część nr 3: preparaty do rąk i narzędzi

Część nr 4: preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry

Część nr 5: preparaty do kuchni i myjni dezynfektorów

Część nr 6: preparaty do basenów kąpielowych

6. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry, narzędzi i myjni dezynfektorów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33741300 Środek odkażający do rąk
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, POLSKA - Magazyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 1: preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry, narzędzi i myjni dezynfektorów:

1) Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, powierzchni oraz endoskopów na bazie aktywnego tlenu, bez konieczności stosowania aktywatora. Spektrum działania: B, F (Candida albicans, Aspergillus Niger), V (polio, adeno, rota, HIV, HBV, HCV, noro), M, terrae, M.Avium,M. tuberculosis, S (B. Subtilis, C. Difficile)- wykazujący działanie bójcze w stężeniu od 0,5 %. Stabilność roztworu roboczego- 36 godzin. Preparat przebadany wg norm europejskich: 14 561,14 562,14 563. W cenie pakietu wanna do dezynfekcji 8 - 10 litrów,

2) Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości min. 60g/100g propanolu z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do poliwęglanów. Spektrum działania: B (w tym MRSA)-EN 13727, F (Candida Albicans, Aspergillus Niger – EN 13697), Tbc (M.Terrae – EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Możliwość użycia w pionie żywieniowym, oraz oddziałach dziecięcych. Wyrób medyczny kl. IIA. Bez spryskiwacza,

3) Spryskiwacz do preparatu z pozycji 3,

4) Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych. Oparte na kwasie nadoctowym, nie wymagające aktywacji. Spektrum działania: B (EN 13727), F (EN 13624), S (EN 14347), S (C. difficile) do 5 min., Tbc (EN 14348), V (EN 14476) do 15 min. Opakowanie 50 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x30 cm. Wyrób medyczny kl. IIB,

5) Preparat do mycia higienicznego i chirurgicznego ciała i włosów pacjenta przed zabiegiem operacyjnym. Gotowy do użycia. Syntetyczny, bez zawartości mydła i parabenów. Na bazie laurylosiarczanów. Z dodatkiem kwasu mlekowego i alantoiny. Wykazujący działanie antybakteryjne (w tym E. coli) i przeciwgrzybiczne. Preparat o przyjemnym zapachu przebadany dermatologicznie. Ph ok. 5,0. Kosmetyk,

6) Rękawice do mycia i dezynfekcji ciała pacjenta o pH 5,5, zawierające octenidynę i kwas mlekowy, bez pochodnych guanidyny i triclosanu, gotowe do użycia,

7) Płynny środek do maszynowego mycia kaczek basenów. Preparat zapobiega powstawaniu i usuwa powstałe osady, po wyschnięciu nie zostawia plam i nie pinieni się, posiada bardzo dobrą zgodność materiałową ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi. Zawierający kwasy organiczne, stabilizatory twardości i substancje chroniące przed korozją. Ph 1-3.wyrób medyczny,

8) Preparat mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Płynny, w koncentracie, oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz pochodnej guanidyny. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B (EN 14561), F (EN 14562), V (HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5 %. Wyrób medyczny, przebadany w fazie II etap II.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach zawartej w postępowaniu umowy.

Szczegółowy opis oraz zakres opcji został określony we wzorze umowy załącznik nr 5a do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 w terminie zgodnie z § 3 ust. 1 i 2.

Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich środków dezynfekcyjnych opisanych w Załączniku nr 1.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena brutto - waga 60 %, czas dostawy - waga 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni i narzędzi (w tym m. in. artroskopów)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33741300 Środek odkażający do rąk
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, 61-545 Poznań - MAGAZYN.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 2: preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi (w tym m.in. artroskopów):

1) Koncentrat myjąco dezynfekujący do dezynfekcji powierzchni sprzętów, posiadający dobre właściwości myjące, rozpuszcza krew, białko, wydzieliny: na bazie poliaminy; nie zawiera aldehydów, aktywnego tlenu, chloru; spektrum działania B z Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Polio, Adeno) oraz spory (S-Clostridium (Brak sugestii)); czas dezynfekcji do 10 minut; stężenie użytkowe 5 %; możliwości potwierdzenia aktywności roztworu testami paskowymi, aktywność niezanieczyszczonego roztworu roboczego ważna tak długo, jak koncentrat z którego został przygotowany. Do każdego opakowania- 25l dołączona pompka dozująca,

2) Pusty spryskiwacz do przygotowywania roztworu roboczego o poj. 500ml,

3) Chusteczki nasączone preparatem myjąco-dezynfekującym przeznaczone do dezynfekcji wyrobów medycznych (m.in.. turbin, przewodów), sprzętów oraz powierzchni; preparat dezynfekcyjny na bazie poliaminy; nie zawiera alkoholi; spektrum działania B z Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Polio, Adeno) oraz spory (S-Clostridium (Brak sugestii)); czas dezynfekcji do 5 minut;

4) Preparat myjąco-dezynfekujący, do dezynfekcji instrumentów medycznych w tym termolabilnych oraz dezynfekcji artroskopów, wraz z paskami wskaźnikowymi w ilości 100 sztuk na każde 20 litrów koncentratu. Postać koncentrat, preparat na bazie poliaminy nie zawierający aldehydów, aktywnego tlenu, kwasu nadoctowego, aktywność roztworu roboczego przez 14 dni, stężenie roztworu roboczego i spektrum działania: bakteriobójczo (łącznie z Tbc), wirusobójczo (łącznie z Polio i Adeno), grzybobójczo i sporobójczo bez zastosowania dodatkowego aktywatora w stężeniu:1,25 % - B, F, Tbc, V, (Adeno) w czasie ekspozycji do 60 minut, w stężeniu 2,5 % - B, F, Tbc, V, (Adeno, Polio) czasie ekspozycji do 5 minut. W cenie pakietu wanna dezynfekcyjna 8 - 10 litrów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach zawartej w postępowaniu umowy.

Szczegółowy opis oraz zakres opcji został określony we wzorze umowy załącznik nr 5a do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 w terminie zgodnie z § 3 ust. 1 i 2.

Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich środków dezynfekcyjnych opisanych w Załączniku nr 1.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena brutto - waga 60 %, czas dostawy - waga 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparaty do rąk i narzędzi

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33741300 Środek odkażający do rąk
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, 61-545 Poznań - MAGAZYN.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 3: preparaty do rąk i narzędzi:

1) Alkoholowo-wodny żel, o właściwościach tiksotropowych, o pH neutralnym dla skóry, przebadany dermatologicznie oraz z możliwością stosowania przez kobiety w ciąży, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze w czasie do 30 sek. Nie zawierający barwników, konserwantów oraz substancji zapachowych. Konfekcjonowany w dwuwarstwowe worki o pojemności 700 ml, z trójdzielną zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń. Opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi Systemu Sterisol.

2) Produkt w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Bez zawartości barwników, konserwantów, chlorheksydyny oraz pochodnych fenolowych. Spektrum: B, Tbc, F, V. Wykazujący działanie natychmiastowe i przedłużone. Konfekcjonowany w dwuwarstwowe worki o pojemności 700 ml, wykonane z PE, PP, PA z trójdzielną zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń. Opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi Systemu Sterisol.

3) Krem do pielęgnacji rąk i ciała, zawierający w swoim składzie emolienty, które tworzą warstwę ochronną na powierzchni naskórka. Bardzo dobrze rozprowadza się po skórze, szybko i łatwo się wchłania. Bez zawartości barwników i konserwantów. Konfekcjonowany w dwuwarstwowe worki o pojemności 700 ml, wykonane z PE, PP, PA z trójdzielną zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń. Opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi Systemu Sterisol,

4) Preparat myjący, przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, przebadany wg EN 1499. Bez zawartości barwników, konserwantów, chlorheksydyny oraz pochodnych fenolowych. Polecany również do mycia ciała dzieci i niemowląt. Konfekcjonowany w dwuwarstwowe worki o pojemności 700 ml, wykonane z PE, PP, PA z trójdzielną zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń. Opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi Systemu Sterisol,

5) Alkoholowo-wodny żel, o właściwościach tiksotropowych, o pH neutralnym dla skóry, przebadany dermatologicznie oraz z możliwością stosowania przez kobiety w ciąży, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze w czasie do 30 sek. Nie zawierający barwników, konserwantów oraz substancji zapachowych. W cenie pakietu należy uwzględnić 100 urządzeń systemu dozowania kompatybilnych z preparatem oraz 3000 jednorazowych pompek kompatybilnych z systemem dozującym,

6) Preparat zawierający kompleks trójenzymatyczny w pianie, przeznaczony do nawilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych oraz innych wyrobów medycznych. Działanie: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze. Gotowy do użycia, opakowanie 0,75 l z końcówką spieniającą. Preparat wykazujący niską wartość potencjału korozyjności. Wymagana możliwość pozostawienia piany preparatu na powierzchni narzędzi przez 72h,

7) Alkoholowo-wodny żel, o właściwościach tiksotropowych, o pH neutralnym dla skóry, przebadany dermatologicznie oraz z możliwością stosowania przez kobiety w ciąży, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze w czasie do 30 sek. Nie zawierający barwników, konserwantów oraz substancji zapachowych,

8) Łokciowy dozownik z plastikowym (lub metalowym) ramieniem dozującym, kompatybilny z workami 700 ml. Posiadający przezroczystą pokrywę umożliwiającą identyfikację produktu i kontrolę ilości wkładu. Długość ramienia dozującego 140 mm, wymiary 200 x 110 x 100 mm (wys x szer x głęb) 100szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach zawartej w postępowaniu umowy.

Szczegółowy opis oraz zakres opcji został określony we wzorze umowy załącznik nr 5a do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 w terminie zgodnie z § 3 ust. 1 i 2.

Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich środków dezynfekcyjnych opisanych w Załączniku nr 1.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena brutto - waga 60 %, czas dostawy - waga 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33741300 Środek odkażający do rąk
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, 61-545 Poznań - MAGAZYN.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 4: preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry:

1) Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych a także powierzchni kontaktujących się z żywnością. Preparat na bazie H2O2, bez zawartości alkoholu, chloru, QAV,kwasu nadoctowego oraz poliaminy. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615, B, F -15 sekund, V zgodnie z RKI V, Rota – 30s. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Noro i zgodnie z EN 14476 do 15 minut. Opakowanie a 750ml,

2) Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych. Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615, B, Tbc, F, Cl. – 5min, V – 1min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Noro zgodnie z EN 14476. Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem. Opakowanie: 100 chusteczek.

3) Preparat dezynfekcyjny o właściwościach myjących do powierzchni; skład: aktywny chlor, anionowe tenzydy myjące; postać: rozpuszczalne musujące, jednofazowe tabletki. Stężenie chloru w tabletce max. 45 % spektrum działania obejmujące: bakterie, grzyby, wirusy, prątki, w stężeniu do 1000 ppm aktywnego chloru, spory (Clostridium rybotyp 027 w stężeniu do 10000 ppm aktywnego chloru w czasie do 15 minut, przystosowany do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów mocno zanieczyszczonych substancją organiczną, czas aktywności roztworu roboczego 24 godziny;

4) Preparat do dezynfekcji rąk na bazie co najmniej trzech substancji aktywnych z różnych grup chemicznych, bez chlorheksydyny i pochodnych fenolowych. Posiadający w składzie alkohol izopropylowy chlorek benzalkoniowy, undecylowy oraz substancje pielęgnujące. Spektrum działania – B, F, V, Tbc, pH 5-5,5. Opakowanie: butelka 500ml,

5) Delikatny, płynny preparat do mycia rąk i ciała dla osób o szczególnie wrażliwej skórze, o pH 5,0 zawierający APG, związki powierzchniowo -czynne, pochodne kolagenu i kwasu kokosowego,nie zawierający substancji zapachowych oraz barwników. Produkt hypoalergiczny – brak ryzyka alergii, przebadany dermatologicznie,

6) Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, niezawierający aldehydów, chloru, izopropanolu, kwasu nadoctowego. Preparat bez zawartości substancji lotnych i zapachowych o doskonałej tolerancji materiałowej począwszy od metali, linoleum, i PCV, aż po ceramikę, gumę i tworzywa sztuczne. Możliwość dozowania w dozownikach DG1, DG3.Trwałość nieobciążonego roztworu roboczego min. 14 dni. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz. Spektrum działania: B, Tbc, F, V. Czas działania: B, Tbc, F, wirusy HBV, HCV, HIV, Rota – do 15 min. B, Tbc, F, wirusy HBV, HCV, HIV, Rota, Noro mysi i Polyoma SV40 – do 30 min,

7) Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem QAV, o właściwościach dezynfekcyjno-myjacych, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholi (łącznie z głowicami USG, przedmiotów z akrylu i pleksi). Czas i spektrum działania: B, F, V – do 1 min., B (włącznie z Tbc), F (drożdże, a. niger), V – do 15 min., B (włącznie z Tbc), F, V – do 30 min. Wymagana deklaracja zgodności CE. Opakowanie: 130 x 220mm – 125szt.

8) Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem QAV, o właściwościach dezynfekcyjno-myjacych, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholi (łącznie z głowicami USG, przedmiotów z akrylu i pleksi). Czas i spektrum działania: B, F (drożdże), V – do 1 min., B (włącznie z Tbc), F (drożdże, a. niger), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 15 min., B (włącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Polio) – do 30 min. Wymagana deklaracja zgodności CE. Opakowanie: 200 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach zawartej w postępowaniu umowy.

Szczegółowy opis oraz zakres opcji został określony we wzorze umowy załącznik nr 5a do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 w terminie zgodnie z § 3 ust. 1 i 2.

Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich środków dezynfekcyjnych opisanych w Załączniku nr 1.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena brutto - waga 60 %, czas dostawy - waga 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparaty do kuchni i myjni dezynfektorów

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33741300 Środek odkażający do rąk
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, 61-545 Poznań - MAGAZYN.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 5: preparaty do kuchni i myjni dezynfektorów:

1) Płynny koncentrat odtłuszczający, środek do mycia dużych powierzchni m.in.Posadzek, ścian i powierzchni zmywalnych, skutecznie rozpuszczający tłuszcze, środek niskopieniący, odpowiedni do wszystkich materiałów: szkła, porcelany, tworzyw sztucznych oraz stali nierdzewnej. W cenie pakietu 1 dozownik ścienny do przygotowywania roztworu roboczego,

2) Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji umytych wcześniej powierzchni np.desek do krojenia, mających kontakt z żywnością, nie wymagający spłukiwania. Spektrum działania:B, F. Opakowanie ze spryskiwaczem,

3) Skoncentrowany na bazie czwartorzędowych związków amonowych, do mycia róznych powierzchni w kuchni, usuwający zanieczyszczenia organiczne, .Bez substancji zapachowych i koloryzujących, niskopieniący, . spektrum działania: B, F., wirusy osłonkowe.W cenie pakietu 1 dozownik ścienny do przygotowywania roztworu roboczego.

4) Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych.

Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych, posiadający w swoim składzie: m.in.: poliwęglany, alkalia, enzymy..., przystosowany do użycia w Centralnym Systemie Dozowania i kompatybilny z preparatami z poz.2, 3.

5) Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający środki konserwujące do użycia w myjniach dezynfektorach. Przystosowany do użycia w Centralnym Systemie Dozowania i kompatybilny z preparatami z poz. 1, 2,

6) Dzierżawa i serwisowanie Systemu Centralnego Dozowania środków myjących i dezynfekcyjnychdo mycia maszynowego w myjniach-dezynfektorach (dotyczy preparatów z poz. 1, 2),

7) Płynny koncentrat do wstępnego ręcznego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów metodą zanurzeniową i ultradźwiękową przed myciem maszynowym, spektrum działania: bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy; bardzo dobre właściwości myjące, nie ścinający białek, nie zawierający aldehydów i czwartorzędowych związków amoniowych,

8) Preparat do gruntownego czyszczenia narzędzi chirurgicznych ze stali nierdzewnej. Usuwający naloty rdzy, przebarwienia i zmatowienia z narzędzi. Środek do stosowania metodą zanurzeniową i ultradźwiękową,

9) Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych w aerozolu na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie) bezpieczny toksykologicznie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach zawartej w postępowaniu umowy.

Szczegółowy opis oraz zakres opcji został określony we wzorze umowy załącznik nr 5a do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 w terminie zgodnie z § 3 ust. 1 i 2.

Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich środków dezynfekcyjnych opisanych w Załączniku nr 1.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena brutto - waga 60 %, czas dostawy - waga 40 %

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparaty do basenów kąpielowych

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33741300 Środek odkażający do rąk
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, 61-545 Poznań - MAGAZYN.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 6: preparaty do basenów kąpielowych: 1) Preparat do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych. Cecha: organiczne wolno rozpuszczalne tabletki do utrzymania stałego poziomu chloru w wodzie basenowej. Preparat powodujący niszczenie zarodników, nie pozostawiający żadnych śladów, wolny od wapnia. Postać: tabletki o wadze ok.20g 2) Preparat do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych. Cecha: organiczne wolno rozpuszczalne tabletki do utrzymania stałego poziomu chloru w wodzie basenowej. Preparat powodujący niszczenie zarodników, nie pozostawiający żadnych śladów, wolny od wapnia. Postać: tabletki o wadze ok.200g 3) Preparat do obniżania wartości pH w basenach kąpielowych: postać: proszek 4) Tabletki do badania zawartości chloru w wodzie basenowej do Pooltestera. 5) Tabletki do badania zawartości ph w wodzie basenowej do Pooltestera. 6) Płynny preparat do dezynfekcji instalacji wodnej wanien z hydromasażem. Automatycznnie dozowany. Nie zaw. chloru. Nie wymagający płukania wanny po procesie dezynfekcji. 7) Preparat do dezynfekcji basenów kąpielowych w systemie automatycznych urządzeń dozujących. Płynny roztwór przeznaczony do dezynfekcji wody do spożycia przez ludzi i zwierzęta oraz wody w publicznych basenach kąpielowych, stabilizowany alkaicznie na bazie podchlorynu sodu o parametrach: nietechniczny, o zawartości chloru aktywnego nie mniej niż 16 %, wartości pH w roztworze 1 % < 13 %, zawartość żelaza nie więcej niż 1 mg/ 1kg, klarowny, bez zmętnień i osadów, o zabarwieniu żółtym. Rozpuszczalność w wodzie nieogr. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe, przeźroczyste, pojemniki o wadze nie więcej niż 30 kg 8) Płynny korektor odczynu pH minus przeznaczony do obniżania wartości pH wody w publicznych basenach kąpielowych na bazie kwasu siarkowego o parametrach: nietechniczny,o stężeniu nie przekraczającym 39 %, wolny od chlorków, przeźroczysty, bez zmętnień i osadów, o zabarwieniu białym. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe, przeźroczyste, pojemniki o wadze nie więcej niż 30 kg 9) Płynny preparat przeznaczony do niszczenia oraz zapobiegania pojawianiu się alg w publicznych basenach kąpielowych oraz na powierzchni wokół basenu o parametrach: niepieniący, bezchlorowy, neutralny względem pH wody, niewrażliwy na podwyższoną temp i światło słoneczne, biologicznie neutralizowany. Substancje czynne: chlorek amonu czwartorzędowy polimetryczny o zawartości 8 %. Klarowny, bez zmętnień i osadów o zabarwieniu niebieskim/granatowym. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe, przeźroczyste, pojemniki o wadze nie więcej niż 25 kg i opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami.10) Płynny środek przeznaczony do koagulacji wody w publicznych basenach kąpielowych na bazie zasadowego chlorku glinu o stężeniu ~ 7 %. Bez zmętnień i osadów, o zabarwieniu białym. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe, przezroczyste, pojemniki o wadze nie więcej niż 30 kg i opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11) Płynny roztwór stosowany do utrzymania higieny człowieka w obiektach publicznych oraz do dezynfekcji powierzchni ścian i podłóg pomieszczeń. Roztwór roboczy w stężeniu 1 do10 % do stóp nie wymagający spłukiwania i 1 do15 % do powierzchni nie wymagający spłukiwania. Na bazie soli amonowych, klarowny bez zmętnień i osadów. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe, przeźroczyste, pojemniki o wadze nie więcej niż 25 kg i opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12) Zasadowy środek do mycia niecki basenowej. 13) Kwasoodporny środek do mycia niecki basenowej, 14) Tabletki do badania zaw. chloru, 15) Tabletki do badania zaw. chloru, 16) Tabletki do badania zaw. pH 17) Środek do obniżania zawartości chloru w niecce basenowej. 18) Dwutlenek chloru w postaci płynnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach zawartej w postępowaniu umowy.

Szczegółowy opis oraz zakres opcji został określony we wzorze umowy załącznik nr 5a do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 w terminie zgodnie z § 3 ust. 1 i 2.

Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich środków dezynfekcyjnych opisanych w Załączniku nr 1.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena brutto - waga 60 %, czas dostawy - waga 40 %

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych, składu celnego lub składu konsygnacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 221 ze zm.), jeżeli przepisy tej ustawy wymagają posiadania ww. zezwolenia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa wymagań dotyczących niniejszego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa wymagań dotyczących niniejszego warunku.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5a i 5b do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/03/2019
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/03/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego - pok. nr 128, I piętro, Sekcja Zamówień Publicznych.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część nr 1 - 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych)

Część nr 2 - 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta 00/100 złotych)

Część nr 3 - 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset 00/100 złotych)

Część nr 4 - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych)

Część nr 5 - 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych)

Część nr 6 - 600,00 zł (słownie: sześćset 00/100 złotych)

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

A. potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia

W sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

B. potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego:

1) karty charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami- dotyczy części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6;

2) folder (ulotkę) w języku polskim zawierający: opis składu jakościowego i ilościowego, instrukcję użytkowania, spektrum działania biobójczego, nazwy ośrodków badawczych, numery norm, badań potwierdzających właściwości biobójcze- dotyczy części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6;

3) dokument potwierdzający działanie biobójcze oferowanych środków w zakresie wymaganego spektrum poparte sprawozdaniem z badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanymi metodami uznanymi międzynarodowo lub opisanymi w Polskich Normach, z obszaru medycznego; dopuszcza się alternatywne badania wykonane w uznanych opiniotwórczych, akredytowanych laboratoriach z terenu UE- dotyczy części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6;

4) pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego na terenie RP, zgodnie

Z przepisami ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2018 r. poz. 2231), dotyczy preparatów sklasyfikowanych jako produkty biobójcze- dotyczy części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6;

5) uprawnienia do używania i obrotu zaoferowanymi wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211), dotyczy preparatów sklasyfikowanych jako wyroby medyczne, tj. Certyfikat CE lub wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych- dotyczy części nr 1, 2, 3, 4;

6) pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211), dotyczy preparatów sklasyfikowanych jako produkty lecznicze- dotyczy

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w art. 179 i następne ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/01/2019