Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 425204-2020

Submission deadline has been amended by:  489181-2020
11/09/2020    S177

Litouwen-Šiauliai: Medische verbruiksartikelen

2020/S 177-425204

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė
Nationaal identificatienummer: 245386220
Postadres: V. Kudirkos g. 99
Plaats: Šiauliai
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-76231
Land: Litouwen
Contactpersoon: Dovilė Černiauskienė
E-mail: dovile.cerniauskiene@siauliuligonine.lt
Telefoon: +370 41524514
Fax: +370 41524514
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://wwww.siauliuligonine.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6297
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=535263
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=535263&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vienkartinės priemonės su diodinių lazerių panauda

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Vienkartinės priemonės su diodinių lazerių panauda.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1940 nm bangos ilgio diodinis lazeris ir dozavimo pompa (venoms)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 940 nm bangos ilgio diodinis lazeris ir dozavimo pompa (venoms) – 804 vnt.

Lazeris panaudai – 1 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 25
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1 470 nm bangos ilgio diodinis lazeris (hemorojui)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 470 nm bangos ilgio diodinis lazeris (hemorojui) – 204 vnt.

Lazeris panaudai – 1 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 25
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas) turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1) perkančioji organizacija apmoka tiekėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos;

2) sutarties įvykdymo užtikrinimas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės garantija ar laidavimas. Užtikrinimo vertė 5 proc. nuo bendros sutarties sumos.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:45
Plaats:

M. K. Čiurlionio g. 12, Šiauliai, Viešųjų pirkimų skyriaus kabinete Nr. 135

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Šiaulių apygardos teismas
Plaats: Šiauliai
Land: Litouwen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/09/2020