Diensten - 425417-2019

11/09/2019    S175

Polen-Warschau: Verlening van onderhoudsdiensten voor audiovisuele uitrusting in de kantoren van Frontex

2019/S 175-425417

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 154-378771)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Frontex
Nationaal identificatienummer: Frontex/OP/791/2019/KM
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefoon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.frontex.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van onderhoudsdiensten voor audiovisuele uitrusting in de kantoren van Frontex

Referentienummer: Frontex/OP/791/2019/KM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50300000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met pc's, kantooruitrusting, telecommunicatie- en audiovisuele uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verlening van onderhoudsdiensten voor audiovisuele systemen en uitrusting die worden gebruikt in de kantoren van Frontex in Warschau, gevestigd op Plac Europejski 6, Warsaw Spire Building B, met betrekking tot de zakelijke behoeften van Frontex en in overeenstemming met de aanbestedingsstukken( bijlage II).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/09/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 154-378771

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
In plaats van:
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
In plaats van:
Datum: 10/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: