Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 425434-2019

11/09/2019    S175    Europees Parlement - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Verlenen van toegankelijkheidsdiensten voor de gebouwen van het Europees Parlement

2019/S 175-425434

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 139-341348)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Service du Courrier officiel, Rue Wiertz 60
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: LU0
Postcode: B-1047
Land: België
Contactpersoon: Direction des ressources
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://europarl.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlenen van toegankelijkheidsdiensten voor de gebouwen van het Europees Parlement

Referentienummer: 06C60/2019/M030
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verlenen van toegankelijkheidsdiensten voor de gebouwen van het Europees Parlement.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/09/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 139-341348

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 12/09/2019
Plaatselijke tijd: 20:00
Te lezen:
Datum: 13/09/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Rekening houdend met een vertraging van een dag bij de bekendmaking van de antwoorden ten opzichte van de vastgestelde uiterste datum, wordt de uiterste datum voor de indiening van de inschrijvingen uitgesteld tot 13.9.2019.