Leveringen - 426372-2022

05/08/2022    S150

Polen-Poznań: Stookolie

2022/S 150-426372

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Nationaal identificatienummer: 632431771
Postadres: ul.Silniki 1
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 61-325
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Tomaszewska
E-mail: 31blt.przetargi@ron.mil.pl
Telefoon: +48 261547143
Fax: +48 261548555
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.31blt.wp.mil.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.smartpzp.pl/31blt
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: jednostka wojskowa
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1

Referentienummer: ZP 44/VII/22
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09135100 Stookolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 300 m³ oleju opałowego wg PN - C - 96024:2020-12 do celów energetycznych dla 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań. Olej opałowy musi spełniać następujące parametry:

- wartość opałowa MJ/kg – min 42,60

- temperatura zapłonu – min 56º C

- zawartość siarki % (m/m) – max 0,1

- temperatura krzepnięcia ºC – nie wyższa niż -20º C

- gęstość w temp. 15º C kg/m³ – max 860

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dostawy winny być realizowane po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego w godz od 8.00 do 12.00 tylko w dni robocze do 31 BLT - Poznań ul. Silniki 1 zgodnie z „Harmonogramem dostaw”

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 300 m³ oleju opałowego wg PN - C - 96024:2020-12 do celów energetycznych dla 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań. Olej opałowy musi spełniać następujące parametry:

- wartość opałowa MJ/kg – min 42,60

- temperatura zapłonu – min 56º C

- zawartość siarki % (m/m) – max 0,1

- temperatura krzepnięcia ºC – nie wyższa niż -20º C

- gęstość w temp. 15º C kg/m³ – max 860

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:

do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy, wg harmonogramu dostaw.

Ze względu na sposób finansowania 31 BLT Zamawiający może ostatnie zamówienie złożyć do 30.11.2022 r, a ostatnia dostawa powinna nastąpić najpóźniej do 06.12.2022 r.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

posiada aktualną koncesją na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r - Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 833 z późn. zm.)

Zamawiający informuje, iż na potwierdzenie spełniania warunków udziału

w postępowaniu określonych w Rozdziale VIII SWZ, Zamawiający nie żąda od Wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych. W tym zakresie dowodem jest oświadczenie Wykonawcy zawarte w treści formularza JEDZ w części IV Kryteria kwalifikacji w pkt. A i C

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

dysponuje minimum jedną cysterną samochodową zgodnie z obowiązującymi normami, wyposażoną w końcówkę wlewową z zalegalizowanym „odmierzaczem” (w litrach) - wyposażoną w drukarkę zapewniającą wydruk faktycznych ilości litrów zlewanego paliwa oraz tabelę wskaźnika temperatur podczas napełniania cysterny olejem opałowym (kg/dm³).

Zamawiający informuje, iż na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VIII SWZ, Zamawiający nie żąda od Wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych. W tym zakresie dowodem jest oświadczenie Wykonawcy zawarte w treści formularza JEDZ w części IV Kryteria kwalifikacji w pkt. A i C

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

ZGODNIE Z ZAŁ. NR 4 DO SWZ - projekt umowy

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/09/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 05/12/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/09/2022
Plaatselijke tijd: 09:05
Plaats:

https://portal.smartpzp.pl/31blt

Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

IV kwartał 2022

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający, zgodnie z procedurą opisaną w art. 139 ustawy przewiduje odwróconą kolejność oceny - najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ). Zamawiający będzie wymagał złożenia tego oświadczenia wyłącznie przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub

Ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

W tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na

Podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed

Upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed

Upływem tego terminu.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie

Internetowej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

Jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

Jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2022