Leveringen - 426372-2022

05/08/2022    S150

Polen-Poznań: Stookolie

2022/S 150-426372

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Nationaal identificatienummer: 632431771
Postadres: ul.Silniki 1
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 61-325
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Tomaszewska
E-mail: 31blt.przetargi@ron.mil.pl
Telefoon: +48 261547143
Fax: +48 261548555
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.31blt.wp.mil.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1

Referentienummer: ZP 44/VII/22
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09135100 Stookolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/09/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2022