De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 426376-2022

05/08/2022    S150

Spanje-Tomiño: Elektriciteit

2022/S 150-426376

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Tomiño
Nationaal identificatienummer: P3605400E
Postadres: Praza do Seixo
Plaats: Tomiño
NUTS-code: ES114 Pontevedra
Postcode: 36740
Land: Spanje
Contactpersoon: Catalina Echevarria Buades
E-mail: secretaria@tomino.gal
Telefoon: +49 986622001
Fax: +49 986622530
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://tomino.gal/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?lang=gl&N=71&ID=800
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://silex.conselleriadefacenda.es/SLE_Internet/index
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://silex.conselleriadefacenda.es/SLE_Internet/index
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS, EDIFICIOS, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TOMIÑO

Referentienummer: 1773/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de energía eléctrica para todas las dependencias e instalaciones del Ayuntamiento, sujeta a las variaciones de los precios unitarios de potencia y energía y de los consumos efectivamente medidos por los contadores. La necesidad de esta contratación queda justificada al haberse producido la liberalización en ele sector energético eléctrico nacional, a tavés de la Comisión Nacional de la Energía. Resultando obligatoria la contratación de un proveedor de energía eléctrica para los consumidores.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 408 749.82 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES114 Pontevedra
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ayuntamiento de Tomiño

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de energía eléctrica para todas las dependencias e instalaciones del Ayuntamiento, sujeta a las variaciones de los precios unitarios de potencia y energía y de los consumos efectivamente medidos por los contadores. La necesidad de esta contratación queda justificada al haberse producido la liberalización en ele sector energético eléctrico nacional, a tavés de la Comisión Nacional de la Energía. Resultando obligatoria la contratación de un proveedor de energía eléctrica para los consumidores.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 408 749.82 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Prorrogable por 24 meses más, conforme al art. 29 LCSP. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el adjudicatario siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización dle plazo de duración del contrato.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Debe estar habilitada como Comercializadora de Energía Eléctrica, acorde a la Ley del Sector Eléctrico y el RD 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de energía eléctrica.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/09/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans, Gallicisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/09/2022
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia (TACGAL)
Postadres: C/ Raxeira 52, 2.º piso
Plaats: Santiago de Compostela
Postcode: 15781
Land: Spanje
E-mail: tacgal@xunta.gal
Telefoon: +49 881995481
Fax: +49 881995485
Internetadres: https://tacgal.xunta.gal/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2022