Leveringen - 427489-2022

05/08/2022    S150

България-Казанлък: Електрическа енергия

2022/S 150-427489

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Национален регистрационен номер: 000817778
Пощенски адрес: бул. "РОЗОВА ДОЛИНА" № 6
Град: гр.Казанлък
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Пощенски код: 6100
Държава: България
Лице за контакт: Десислава Пламенова Тинева
Електронна поща: d.tineva@kazanlak.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.kazanlak.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2394
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение, и координатор на балансираща група за обектите на Община Казанлък“

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение, и координатор на балансираща група за обектите на Община Казанлък“, който включва доставка на необходимите количества нетна електрическа енергия ниско напрежение, включване на обектите в стандартна балансираща група, като непряк член с координатор Изпълнителя; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението на електрическа енергия, планиране, заявяване и балансиране; изготвяне и подаване на почасови дневни графици и изпращането им за администриране на информационния поток от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) ЕАД; поемане на отговорността за балансиране. На изпълнителя на поръчката ще бъде възложено още администрирането и заплащането на мрежовите услуги към оператора на електроразпределителната мрежа, както и всички присъщи дейности, свързани с участие на Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 13.98 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

територията на община Казанлък

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение, и координатор на балансираща група за обектите на Община Казанлък“, който включва доставка на необходимите количества нетна електрическа енергия ниско напрежение, включване на обектите в стандартна балансираща група, като непряк член с координатор Изпълнителя; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението на електрическа енергия, планиране, заявяване и балансиране; изготвяне и подаване на почасови дневни графици и изпращането им за администриране на информационния поток от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) ЕАД; поемане на отговорността за балансиране. На изпълнителя на поръчката ще бъде възложено още администрирането и заплащането на мрежовите услуги към оператора на електроразпределителната мрежа, както и всички присъщи дейности, свързани с участие на Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 063-165361
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 53102
Наименование:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение, и координатор на балансираща група за обектите на Община Казанлък“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/07/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Електрохолд Трейд ЕАД
Национален регистрационен номер: 113570147
Пощенски адрес: пл. Позитано №.2 ет.7, офис 7
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 5 500 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 13.98 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/08/2022