Leveringen - 427737-2022

05/08/2022    S150

Griekenland-Chalkida: Brandstoffen

2022/S 150-427737

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DIASYNDEOMENA NOSOKOMEIA E.S.Y. «G.N. ChALKIDAS – G.N.K.Y. KARYSTOY – G.N.K.Y. KYMIS» G.N. – K.Y. ChALKIDAS
Nationaal identificatienummer: NEOGNXXALKIDAS2020!P2021
Postadres: PERIOChI BAThROBOYNIOY (OPISThEN YPERATIKON KTEL)
Plaats: ChALKIDA
NUTS-code: EL642 Εύβοια / Evvoia
Postcode: 34100
Land: Griekenland
Contactpersoon: DANELI ELENI, IOANNIDOY MARIA
E-mail: sup4gnx@chalkidahospital.gr
Telefoon: +35 2221355899 / 2221355720
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://chalkidahospital.gr
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ)

Referentienummer: 155202
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 815 938.29 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
09135100 Stookolie
09134100 Dieselolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL642 Εύβοια / Evvoia

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 031-078931

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 251/2022
Perceel nr.: 251/2022
Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/07/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ
Plaats: ΧΑΛΚΙΔΑ
NUTS-code: EL642 Εύβοια / Evvoia
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 838 826.61 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 815 938.29 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/08/2022