Leveringen - 427770-2022

05/08/2022    S150

Letland-Riga: Aardgas

2022/S 150-427770

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Nationaal identificatienummer: 40003457109
Postadres: Pilsoņu iela 13
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV - 1002
Land: Letland
Contactpersoon: Andrejs Vessers
E-mail: andrejs.vessers@stradini.lv
Telefoon: +371 67069780
Fax: +371 67095340
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.stradini.lv
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/379
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dabasgāzes piegāde

Referentienummer: PSKUS 2022/92
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 578 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dabasgāzes piegāde VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 096-264768

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Dabasgāzes piegāde VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/07/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA Elenger
Nationaal identificatienummer: 40203080354
Postadres: Rīga, Elizabetes iela 24
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: 1050
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 078 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 578 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2022