Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 428372-2019

12/09/2019    S176    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Hyvinkää: Elektriciteit

2019/S 176-428372

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hyvinkään kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0125866-0
Postadres: PL 86
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI
Postcode: 05801
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hyvinkaa.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hyvinkään Lämpövoima Oy
Nationaal identificatienummer: 0125645-4
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://hlv.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hyvinkään Työtuki ry
Nationaal identificatienummer: 0242636-3
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tyokeskusepa.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hyvinkään Vuokra-asunnot
Nationaal identificatienummer: 0544924-5
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hyva.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki
Nationaal identificatienummer: 1608696-1
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hyvinkaa.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas
Nationaal identificatienummer: 1459683-7
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://villatehdas.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lepovilla Oy
Nationaal identificatienummer: 2591178-3
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@venienergia.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://peda.net/tet/hyvinkaa/kaikki/lepovilla

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sähköenergian hankinta

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hyvinkään kaupunki-ryhmän sähköenergian hankinta, jonka yksityiskohdat ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 276 160.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hyvinkään kaupunki-ryhmän sähkönhankintasopimuksen kilpailutus, jonka tuloksena sovittiin sähkönmyyjän marginaaleista ja sopimusehdoista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten perusteella.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sopimukseen sisältyy tarjouspyynnön mukaisesti optiot toimituksesta vuosille 2023 ja 2024 samoilla hinnoilla ja ehdoilla kuin varsinainen sopimusjakso. Päätöksen optioiden käytöstä tekee hankintaryhmä.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 168-382110
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Sähköenergian hankinta

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vaasan Sähkö Oy
Nationaal identificatienummer: 0209628-8
Plaats: Vaasa
NUTS-code: FI
Land: Finland
E-mail: yritysmyynti@vaasansahko.fi

Internetadres: https://www.vaasansahko.fi/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 276 160.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Jälki-ilmoituksessa annetut hankinnan arvot ovat hankinnan luonteesta johtuen arvioita. Sopimus on tehty uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköenergiasta.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/09/2019