Leveringen - 428420-2019

12/09/2019    S176

Tsjechië-Praag: Fotovoltaïsche zonnecellen

2019/S 176-428420

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 153-376381)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: S-Silike C.S., s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 27198546
Postadres: Sekorova 1103/9
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Postcode: 143 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Jiří Herbst
E-mail: jiri.herbst@silike.cz
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.silike.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/4cdfbd33-f1f9-48bc-ae9d-68d85e51195c

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Energetické úspory pomocí FVE pro firmu S-Silike C.S., s.r.o.“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 199,800 Wp na střechu budovy 3671/2 obec Děčín – Podmokly, LV 5150, včetně všech souvisejících technologií, vypracování kompletní dokumentace potřebné k připojení k rozvodné síti a vyřízení licence zadavatele pro výrobu elektrické energie.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technické specifikace, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

Hlavním účelem plnění předmětu veřejné zakázky je vybudování fotovoltaické elektrárny v objektu zadavatele na adrese: 3671/2 obec Děčín – Podmokly, LV 5150.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/09/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 153-376381

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV. 2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro podání nabídek
In plaats van:
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 08/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Tato informace je uvedena ve Výzvě k podání nabídky.