Diensten - 428667-2019

12/09/2019    S176    Diensten - Dynamisch aankoopsysteem - Niet-openbare procedure 

Frankrijk-Paris-la-Défense: Diensten in verband met de olie- en gasindustrie

2019/S 176-428667

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
Postadres: tour W — 102 terrasse Boieldieu
Plaats: Paris-la-Défense
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92085
Land: Frankrijk
Contactpersoon: M. Dujardin
E-mail: Bdujardin@cpssp.fr
Telefoon: +33 141962563

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.marches-publics.gouv.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=460609&orgAcronyme=d4t
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Énergie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Système d'acquisition dynamique (SAD) destiné à la passation de marchés spécifiques de mise à disposition de produits pétroliers ou de pétrole brut

Referentienummer: SAD-CPSSP-SEPT-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
76000000 Diensten in verband met de olie- en gasindustrie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Système d'acquisition dynamique (SAD) destiné à la passation de marchés spécifiques de mise à disposition de produits pétroliers ou de pétrole brut. Les marchés spécifiques ont pour objet de déterminer les droits et obligations du CPSSP et de l'opérateur économique en relation avec les produits et de déterminer les modalités d'exercice de l'option d'achat des produits.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Néant.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits de catégorie 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
76000000 Diensten in verband met de olie- en gasindustrie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produits de catégorie 1: désigne les essences toutes qualités confondues dans le cas des produits finis et les autres produits listés à l'annexe 2 de l'arrêté du 25.3.2016 (NOR: Devr1530073a) en vigueur pour la catégorie 1 dans le cas des bases.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits de catégorie 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
76000000 Diensten in verband met de olie- en gasindustrie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produits de catégorie 2: désigne le gazole moteur (GOM), le gazole non routier (GNR) et les fiouls domestiques (FOD) dans le cas des produits finis et les autres produits listés à l'annexe 1 de l'arrêté du 25.3.2016 (NOR: Devr1530073a) en vigueur pour la catégorie 2 dans le cas des bases.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits de catégorie 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
76000000 Diensten in verband met de olie- en gasindustrie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produits de catégorie 3: désigne les carburéacteurs dans le cas des produits finis et les autres produits listés à l'annexe 1 de l'arrêté du 25.3.2016 (NOR: Devr1530073a) en vigueur pour la catégorie 3 dans le cas des bases.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits de catégorie 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
76000000 Diensten in verband met de olie- en gasindustrie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produits de catégorie 4: désigne les fiouls lourds toutes qualités confondues dans le cas des produits finis et les autres produits listés à l'annexe 1 de l'arrêté du 25.3.2016 (NOR: Devr1530073a) en vigueur pour la catégorie 4 dans le cas des bases.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Les opérateurs économiques doivent justifier d'un agrément: l'entrepositaire agréé est la personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d'un État membre, dans l'exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, expédier et recevoir des produits soumis à accises en suspension des droits d'accises. Les transactions avec opérateurs économiques européens sont soumises à l'approbation de la DGEC.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/09/2023
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Nanterre
Postadres: 179-191 avenue Joliot Curie
Plaats: Nanterre Cedex
Postcode: 92020
Land: Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: CPSSP
Postadres: tour W — 102 terrasse Boieldieu
Plaats: La Défense
Postcode: 92085
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/09/2019