Diensten - 429649-2019

13/09/2019    S177

Spanje-Alicante: Verlening van nationale en internationale expreskoeriersdiensten

2019/S 177-429649

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Nationaal identificatienummer: V-03965324
Postadres: Avenida de Europa, 4
Plaats: Alicante
NUTS-code: ES521 Alicante/Alacant
Postcode: 03008
Land: Spanje
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie (JRC)
Nationaal identificatienummer: N-0051329A
Postadres: C/ Inca Garcilaso, 3, edificio Expo
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618 Sevilla
Postcode: 41092
Land: Spanje
E-mail: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/en/about/jrc-site/seville
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5279
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van nationale en internationale expreskoeriersdiensten

Referentienummer: AO/010/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64120000 Koeriersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Een raamovereenkomst voor de verstrekking van koeriersdiensten voor het nationaal en internationaal vervoeren van documenten, pakketten of vrachten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 530 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521 Alicante/Alacant
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De diensten van het Bureau/JRC omvatten:

— het ophalen van verzendingen in Spanje, voornamelijk aan de faciliteiten van het Bureau op het hoofdkantoor in Alicante en aan de JRC-faciliteiten in Sevilla; het nationaal of internationaal bezorgen van deze verzendingen aan de door het Bureau/JRC vermelde bestemming, met inbegrip van de vereiste inklaring voor exportdiensten,

— het overal ter wereld ophalen van verzendingen buiten Spanje, zoals vermeld door het Bureau/JRC; het bezorgen van deze verzendingen aan de faciliteiten van het Bureau in Alicante/van het JRC in Sevilla of naar een andere bestemming in Spanje, naargelang dit door het Bureau/JRC wordt verzocht, met inbegrip van de vereiste inklaring voor importdiensten,

— het overal ter wereld ophalen van verzendingen buiten Spanje, zoals vermeld door het Bureau/JRC; het internationaal bezorgen van deze verzendingen (buiten Spanje), naargelang dit door het Bureau/JRC wordt verzocht, met inbegrip van de vereiste inklaringsdiensten.

De te verlenen diensten aan het personeel van het Bureau/JRC zijn: het overal ter wereld ophalen en bezorgen van verzendingen, zoals vermeld door de gebruiker.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 530 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/10/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/10/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, SPANJE.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Elke inschrijver mag maximaal 2 vertegenwoordigers sturen.

Het EUIPO moet vóór 11.10.2019 per e-mail (procurement@euipo.europa.eu) op de hoogte worden gebracht van de namen en identiteitskaartnummers van de vertegenwoordigers.

De opening dient alleen om na te gaan of er overeenstemming is met de formele vereisten met betrekking tot de indiening van de inschrijvingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.3). De website wordt regelmatig geüpdatet en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om na te gaan of er updates of wijzigingen zijn aangebracht of antwoorden op vragen zijn gepubliceerd tijdens de aanbestedingsperiode.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburgo
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Plaats: Estrasbourgo
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Internetadres: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/09/2019