Diensten - 430120-2020

Submission deadline has been amended by:  491253-2020
14/09/2020    S178

Slowakije-Bratislava: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

2020/S 178-430120

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Nationaal identificatienummer: 30416094
Postadres: Námestie slobody 6
Plaats: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-code: SK0 SLOVENSKO
Postcode: 810 05
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Katarína Molčanová
E-mail: katarina.molcanova@mindop.sk
Telefoon: +421 259494462
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mindop.sk
Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2305
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427532
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/427532
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zmeny a doplnky č. 2 Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení zmien a doplnkov č. 1 - Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2011

Referentienummer: A1/2020/B630/5
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Podľa § 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len,,stavebný zákon") sa Koncepcia územného rozvoja Slovenska (ďalej len,,KURS") spracúva pre celé územie Slovenskej republiky. Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia Slovenskej republiky a ustanovuje rámec sociálnych, ekonomických, environmentálnych a kultúrnych požiadaviek štátu na územný rozvoj, starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny Slovenskej republiky a jej regiónov.

Podľa § 18 stavebného zákona KURS obstaráva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len,,MDV SR"). MDV SR podľa § 30 ods. 1 stavebného zákona neustále sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie.

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 141 700.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71620000 Analysediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK SLOVENSKO
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Podľa § 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len,,stavebný zákon") sa Koncepcia územného rozvoja Slovenska (ďalej len,,KURS") spracúva pre celé územie Slovenskej republiky. Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia Slovenskej republiky a ustanovuje rámec sociálnych, ekonomických, environmentálnych a kultúrnych požiadaviek štátu na územný rozvoj, starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny Slovenskej republiky a jej regiónov.

Podľa § 18 stavebného zákona KURS obstaráva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len,,MDV SR"). MDV SR podľa § 30 ods. 1 stavebného zákona neustále sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:

Verejný obstarávateľ (ďalej len,,VO") sa na základe porovnania výhod a nevýhod rozdelenia zákazky na časti rozhodol obstarať predmet zákazky ako jeden funkčný celok, vzhľadom na súvislosti a nadväznosť jednotlivých plnení tvoriacich predmet zákazky, a taktiež berúc do úvahy hospodárnosť vynaložených prostriedkov a administratívno-formálne nároky na zabezpečenie a vypracovanie požadovaného diela.

Predmetom zákazky je vytvorenie celku, a to diela - územnoplánovacej dokumentácie, pri vytvorení ktorej sa postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona. Spracovanie komplexného diela vyžaduje úzku spoluprácu medzi VO/ objednávateľom a úspešným uchádzačom/ spracovateľom, pričom sú nevyhnutné aj viacstranné konzultácie s rôznymi subjektmi. Tieto čiastkové výstupy počas tvorby diela/ plnenia zmluvy je možné zosúladiť a efektívne koordinovať jedným poskytovateľom. Pri charaktere zákazky kladie VO dôraz na kontinuitu a kompatibilitu jednotlivých krokov a výstupov s tým spojených, ktoré by pri poskytnutí predmetu zákazky rôznymi poskytovateľmi nebolo možné zabezpečiť.

Úspešné splnenie predmetu zákazky v požadovanej kvalite a čase závisí tiež od efektívnej komunikácie medzi VO a spracovateľom, čím sa zabezpečí nevyhnutná koordinácia poskytovaných činností. Uvedené by nebolo možné dosiahnuť pri poskytovaní predmetnej zákazky rôznymi hospodárskymi subjektmi bez zvýšenej administratívnej a finančnej záťaže.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: K2 - Kvalita odborníka / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 141 700.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

K bodu II.2.5 oznámenia Kritérium K1 - navrhovaná cena uchádzača v Eur s DPH - 60 %, Kritérium K2 - kvalita odborníka- 40 %, bližšie viď. v súťažných podkladoch.

K bodu III.2.3 oznámenia požiadavky stanovené na,,Kvalitu odborníka", sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.

K bodu II.2.7 oznámenia - Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému - stanovená na 18 mesiacov je predpokladaná, zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie do 30 dní od 5. kontrolného dňa.

V čl. IV. ods. 2 zmluvy o dielo sú uvedené kontrolné dni nasledovne:

1. Kontrolný deň do troch mesiacov od účinnosti Zmluvy.

2. Kontrolný deň do šiestich mesiacov od účinnosti Zmluvy.

3. Kontrolný deň do deviatich mesiacov od účinnosti Zmluvy.

4. Kontrolný deň do štyroch mesiacov od začatia prerokovania podľa § 22 stavebného zákona, ktoré je zároveň aj medzirezortným pripomienkových konaním (ďalej len MPK) alebo do dvoch mesiacov od získania záverečného stanoviska MŽP SR podľa § 14 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Kontrolný deň do troch mesiacov od schválenia vo vláde SR.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len "ZHS") je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi (ďalej len "VO") a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v ZHS, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO - za každého člena skupiny osobitne a podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 ZVO za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 ZVO a podľa § 34 ods. 3 ZVO.

Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie originálnych elektronických dokladov (ak neboli predložené skôr) alebo úradne osvedčených kópii, tzn. elektronickou konverziou listinného dokladu podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení., pokiaľ neboli predložené doklady vydané elektronicky.

Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 3 ZVO overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO cez informačné systémy verejnej správy podľa osobitného predpisu - portál oversi.gov.sk.

V súčasnosti má prístup k dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), a e), ZVO. Ostatné doklady uchádzač predloží v ponuke.

Ak hospodársky subjekt zapísaný v ZHS podľa ZVO v znení účinnom do 1.12.2019 nebude v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) ZVO v konkrétnom procese verejného obstarávania začatom po uvedenom termíne mať vykonanú predmetnú aktualizáciu v ZHS, Verejný obstarávateľ v pozícii orgánu verejnej moci vykoná takéto overenie sám prostredníctvom portálu oversi.gov.sk.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) §34 ods.1 písm. a): Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb (ZPS) za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol VO alebo obstarávateľ podľa ZVO.

Eventuele minimumeisen:

1.)Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam poskytnutých služieb (zákaziek) obdobného charakteru ako je predmet zákazky ako napr. Koncepcia územného rozvoja Slovenska, územný plán regiónu alebo iná dokumentácia zameraná na územný rozvoj na európskej, celoštátnej alebo regionálnej úrovni, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, v kumulatívnej hodnote minimálne 70 000,00 EUR bez DPH.

Verejný obstarávateľ odporúča, aby Zoznam poskytnutých služieb obsahoval najmä::

a) názov a sídlo odberateľa:

b) číslo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv alebo na inom webovom sídle (link na stránku, kde bola zmluva zverejnená), príp. iný doklad potvrdzujúci predmetné plnenie

c) názov a stručný opis poskytnutých služieb

d) zmluvnú cenu zákazky v eur bez DPH

e) obdobie realizácie od do (mesiac/rok)

f) meno a priezvisko kontaktnej osoby objednávateľa (dobrovoľný údaj)

g) číslo telefónu a e-mailový kontakt kontaktnej osoby (dobrovoľný údaj)

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/05/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Umožňuje sa účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupca uchádzača sa preukáže plnou mocou konať v jeho mene, ktorú mu vystavil a podpísal uchádzač.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Doplňujúce informácie k zadávaniu zákazky:

1. VO pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu (EK), ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania-EVO verzia 18.0 (EVO) https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo-5f6.html.

2. Postup je upravený v príručke pre záujemcu/uchádzača (Z/U), ktorá je zverejnená na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html.

3. Pre účasť v zákazke je potrebné, aby si záujemca (Z) vytvoril účet v informačnom systéme Úradu pre verejné obstarávanie (IS ÚVO) https://www.uvo.gov.sk/registracia. V prípade, ak hospodársky subjekt (HS), za ktorého Z predkladá dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné HS po prihlásení do IS ÚVO zaregistrovať https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty.

4. Súťažné podklady (SP) sú prístupné v profile VO a v EVO. Z/U má priamy a neobmedzený prístup k SP, a preto VO nebude poskytovať SP v listinnej podobe.

5. Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky prostredníctvom EVO/ Komunikácia/ Vysvetľovanie.

6. V prípade otázok týkajúcich sa EVO môžu Z/U požiadať o pomoc s prácou v EVO elektronicky na e-mailovej adrese helpdesk_evo@uvo.gov.sk prípadne telefonicky počas pracovných dní na 02 502 64 370.

7. VO odporúča Z/U sledovať aktualizované informácie týkajúce sa EVO na webovom sídle ÚVO (príručky záujemca/uchádzač, videonávody, FAQ apod.).

8. VO upozorňuje Z/U, že ponuky sa predkladajú elektronicky výlučne prostredníctvom EVO.

9. Od Z/U sa bude požadovať predloženie originálov elektronických dokladov cez EVO, buď:

a) vydaných v elektronickej podobe, a/alebo

b) vydaných listinne, transformovaných zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.

10. Z/U môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené VO Jednotným európskym dokumentom - JED v zmysle § 39 ZVO. JED je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré JEDom nahradil.

11. Ak U preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom JED v časti IV JED môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely častí IV JED.

12. V prípade, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr podľa § 55 ods.1 ZVO, VO bude po vyhodnotení ponúk vyhodnocovať podmienky účasti stanovené v tomto oznámení u U, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

13. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania U alebo Z, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že U alebo Z uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.

14. Predmetné verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácii ani obstarávania zameraného na sociálne aspekty.

15. Ak budú v predložených dokumentoch uvedené hodnoty v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia v bode VI.5.

Zákazka sa realizuje podľa § 66 ods. 7 ZVO (reverzná súťaž), nakoľko vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) uvedená v tomto oznámení je maximálna. VO si vyhradzuje právo zmluvu nepodpísať, ak ponuka úspešného U bude vyššia ako PHZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/09/2020