Werken - 431076-2018

04/10/2018    S191

Letland-Cēsis: Bouwwerkzaamheden

2018/S 191-431076

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Cēsu novada pašvaldība
Nationaal identificatienummer: 90000031048
Postadres: Bērzaines iela 5
Plaats: Cēsis
NUTS-code: LV008 Vidzeme
Postcode: LV-4101
Land: Letland
Contactpersoon: Iveta Beķere
E-mail: iveta.bekere@cesis.lv
Telefoon: +371 64123855
Fax: +371 64161801
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cesis.lv
Adres van het kopersprofiel: http://www.cesis.lv
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nākotnes tehnoloģiju izziņas centra būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība

Referentienummer: CNP 2018/61
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
71242000 Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71248000 Toezicht op plannen en documentatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003 Kurzeme
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Lets

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/10/2018