Werken - 431277-2020

15/09/2020    S179

België-Mol: Plaatsen van inbouwmeubilair

2020/S 179-431277

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Katholiek Secundair Onderwijs Mol vzw
Nationaal identificatienummer: KSOM
Postadres: Jozef Calasanzstraat 2
Plaats: Mol
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2400
Land: België
Contactpersoon: de heer Daniël Swinnen
E-mail: daniel.swinnen@tisp.be
Telefoon: +32 14202007
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ksom.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/36/YY/2020
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: onderwijs
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gebouw DE perceel 5 vaste kasten

Referentienummer: RE/KSOM/2020010
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45421153 Plaatsen van inbouwmeubilair
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Voornaamste plaats van uitvoering:

KSOM Campus Sint-Paulus, Kruisven 25, te 2400 Mol.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Werken voor perceel 5 vaste kasten (vast inbouwmeubilair en kapstokken), voor een gebouw met klaslokalen en werkplaatsen voor de K.S.O.M. Campus Sint-Paulus te Mol.

CPV: 45421153-1 (plaatsen van inbouwmeubilair).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 45
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet van 17.6.2016 inzake overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.

De inschrijver legt het door hem ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard. Ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken ondernemer aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1. hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016;

2. hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de Wet van 17.6.2016.

De inschrijvers worden er opmerkzaam op gemaakt dat, wanneer zij beroep doen op de economische, financiële, technische of organisatorische draagkracht van derde personen om te voldoen aan de selectiecriteria voor elke van deze personen, naast de verbintenis om deze middelen ter beschikking te stellen, ook een UEA voor deze personen aan het dossier dient te worden toegevoegd. In het geval voor de inschrijver een combinatie van ondernemingen optreedt dienen de deelnemende ondernemingen elk apart hun UEA voor te leggen.

Richtlijnen bij het invullen van het UEA:

— ga naar de website: https://uea.publicprocurement.be en kies uw taal,

— op de vraag "Wie bent u" antwoordt u "Ik ben een ondernemer",

— op de vraag "Wat wilt u doen" antwoordt u "Een antwoord aanmaken",

— selecteer uw land en klik op "Volgende",

— doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen "Procedure" en "Uitsluiting",

— in het onderdeel "Selectie" mag u "Nee" antwoorden op de vraag "Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?" In dit geval wordt u een algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria gevraagd,

— geef aan of u voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria,

— zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op "Overzicht" onderaan de pagina. Het door u Ingevulde UEA wordt weergegeven en moet worden gedownload in pdf-formaat zodat deze op elektronische wijze bij uw offerte kan worden gevoegd.

Ondernemers kunnen het reeds in een vorige overheidsopdrachtenprocedure gebruikte UEA opnieuw gebruiken, mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn. Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden).

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan onderstaande selectiecriteria: volgende ratio’s moeten gemiddeld in de jaarrekening, balans en resultatenrekening over de twee laatste boekjaren minimaal worden behaald:

— solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen): minimum tien,

— rendabiliteit: (winst uit de gewone bedrijfsvoering/bedrijfsopbrengsten): minimum positief,

— liquiditeit: ("beperkt vlottende activa (40/41 + 50/58)"/"vreemd vermogen op korte termijn"): minimum 0,5 en de specifieke jaaromzet met betrekking tot gelijkaardige leveringen, nl. "fabricatie en plaatsing van vaste kasten" moet minstens 150 000 EUR bedragen gemiddeld voor de laatste twee jaren.

Elke kandidaat voegt verplicht bij zijn offerte:

— het UEA,

— een passende verklaring betreffende zijn zakencijfer van "fabricatie en plaatsing van vaste kasten".

Die niet-Belgische inschrijver voegt verplicht extra bij zijn offerte:

— zijn jaarrekening, balans en resultatenrekening, opgemaakt door een erkend accountant of gecontroleerd door een commissaris revisor of bedrijfsrevisor, van de laatst twee boekjaren. Het niet-voldoen aan voorgaande criteria heeft uitsluiting van de offerte tot gevolg. Belangrijk: in het geval voor de inschrijver een combinatie van ondernemingen optreedt dienen de deelnemende ondernemingen elk apart aan de bepalingen te voldoen en daarvoor de nodige bewijzen

voor te leggen.

Eventuele minimumeisen:

1. Volgende ratio’s moeten gemiddeld in de jaarrekening, balans en resultatenrekening over de twee laatste boekjaren minimaal worden behaald:

— solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen): minimum tien,

— rendabiliteit: (winst uit de gewone bedrijfsvoering/bedrijfsopbrengsten): minimum positief,

— liquiditeit: ("beperkt vlottende activa (40/41 + 50/58)"/"Vreemd vermogen op korte termijn"): minimum 0,5, en de specifieke jaaromzet met betrekking tot gelijkaardige leveringen, nl. "fabricatie en plaatsing van vaste kasten" moet minstens 150 000 EUR bedragen gemiddeld voor de laatste twee jaren.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Een referentielijst dient te worden toegevoegd aan de offerte met vermelding naam en adres van het van het referentiebedrijf.

Eventuele minimumeisen:

1. De inschrijver voegt bij zijn offerte minstens vijf referenties van gelijkaardige leveringen als de onderhavige opdracht gedurende de laatste vijf jaren.

Vereiste erkenning: D (bouwwerken), klasse twee Of D5 (timmerwerk, houten spanten en trappen), klasse twee.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/01/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Financiële dienst KSOM, Jozef Calasanzstraat 2, te 2400 Mol.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout
Postadres: Kasteelplein 1
Plaats: Turnhout
Postcode: 2300
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2020