Dodávky - 431686-2020

15/09/2020    S179

Slovensko-Košice: Stroje na vydávanie lístkov

2020/S 179-431686

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31701914
Poštová adresa: Bardejovská 6
Mesto/obec: Košice-Západ
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 043 29
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vratislav Šindler, PhD.
E-mail: vratislav.sindler@dpmk.sk
Telefón: +421 556407491
Fax: +421 556226400

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.dpmk.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/424471

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/424471
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/424471
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Dopravné služby vo verejnom záujme

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Modernizácia odbavovacieho systému vo vozidlách MHD v DPMK, a.s.

II.1.2)Hlavný kód CPV
30144200 Stroje na vydávanie lístkov
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom modernizácie sú zariadenia pre samoobslužný výdaj elektronických cestovných lístkov vo vozidlách MHD, zvyčajne označované ako označovač cestovných lístkov. Zariadenie bude slúžiť aj pre označenie skôr zakúpených papierových lístkov, EMV platbu, kupovanie cestovných lístkov z kreditu na BČK a pre overenie platnosti skôr zakúpených elektronických lístkov (napr. pri prestupe) a musí umožňovať čítanie QR kódov. Špecifikácia a konfigurácia zariadení je uvedená v prílohe č. 3.

Obstarávateľ požaduje zariadenia dodať vrátane montáže a ich pripojenia na riadiaci počítač vo vozidle, vrátane prípadnej potrebnej kabeláže, prepojovacích modulov a vrátane operačného systému Linux podľa nižšie uvedenej špecifikácie Do zariadení bude objednávateľom inštalovaný SW pracujúci na báze OS.

Obstarávateľ ďalej požaduje, aby dodané zariadenia boli po hardvérovej stránke plne kompatibilné s existujúcim vybavovacím systémom obstarávateľa (nejde o úplnú obmenu odbavovacích systémov, ale o čiastočnú).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 105 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30144400 Automaty na výber cestovného
30233300 Čítačky kariet smart
30216200 Snímače magnetických kariet
30234000 Pamäťové médiá
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je Čítačka BČK s EMV platbou a s označovačom papierových cestovných lístkov zariadenie určené na:

Platbu cestovného dopravnou kartou

Označenie papierového cestovného lístka

Overenie platnosti časového lístka na BČK

Platbu debetnou aj kreditnou kartou (EMV platba)

Predpokladané množstvo Čítačky BČK s EMV platbou a s označovačom papierových cestovných lístkov 1 100 kusov

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

NFP302011K598

II.2.14)Doplňujúce informácie

Zákazka bude financovaná:

— z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa

— z úverov,

— zo štátneho rozpočtu,

— prípadne poskytnutím NFP z fondov Európskej únie: Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program.

, číslo projektu v ITMS 2014+: NFP302011K598

Verejný obstarávateľ má na tento účel vyčlenený finančný limit.

Ponuky sa vyhodnocujú v zmysle § 66 ods. 7 ZVO, tzv. reverzný postup

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

V súlade s §38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v súťažných podkladoch dostupných na profile verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Podrobné informácie o elektronickej aukcií a aukčnom systéme sú uvedené v súťažných podkladoch

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 20/10/2020
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 21/10/2020
Miestny čas: 09:00
Miesto:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk je neverejné, bez účasti uchádzačov v súlade s§54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa nezasiela.

Presný opis podmienok je uvedený v súťažných podmienkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1)Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodv IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.

2)Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie): Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií

Potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO. Komunikovať s verejným obstarávateľom je možné po prihlásení do systému IS EVO pomocou prístupových údajov záujemcu. Vysvetlenie bude poskytnuté elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO a v profile verejného obstarávateľa.

Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému IS EVO. Všetky informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

3)Verejný obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodov 1 a 2 komunikovať so záujemcami písomne v listinnej forme.

4)Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.

5)Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške: 100 000,00 EUR. Podrobné pokyny sú uvedené v súťažných podkladoch.

6)Požiadavky na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na predmet zákazky:

Doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky:

5.1) Technické listy alebo prospektový materiál ponúkaného tovaru, kde budú uvedené informácie v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie požiadaviek na vlastnosti predmetu zákazky uvedené v súťažných podkladoch v kapitole C. Opis predmetu zákazky. Za splnenie tejto požiadavky sa nebude považovať predloženie vyplnenej Prílohy č. 3 súťažných podkladov. Podrobné pokyny sú uvedené v súťažných podkladoch.

7)Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

8)V súlade s § 38 ods. 1 písm. d) ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g).

9)V súlade s § 56 ods. 12 ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že lehota podľa § 56 ods.8 ZVO je 20 pracovných dní.

10)Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, nie je ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

11)Táto nadlimitná zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/09/2020