Leveringen - 431729-2020

Submission deadline has been amended by:  489225-2020
15/09/2020    S179

Polen-Skierniewice: Machines voor voedsel-, dranken- en tabaksverwerking, en toebehoren

2020/S 179-431729

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Postadres: Konstytucji 3 Maja 1/3
Plaats: Skierniewice
NUTS-code: PL71 Łódzkie
Postcode: 96-100
Land: Polen
Contactpersoon: Kacper Kaleta
E-mail: k.kaleta@pierog.pl
Telefoon: +48 225989305
Fax: +48 225989333
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.inhort.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pierog.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pierog.ezamawiajacy.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: instytut badawczy
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: badania naukowe i prace rozwojowe

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa aparatury i urządzeń przetwórstwa spożywczego

Referentienummer: 19/ZP/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42200000 Machines voor voedsel-, dranken- en tabaksverwerking, en toebehoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są dostawy aparatury i urządzeń przetwórstwa spożywczego dla małej przetwórni produktów ogrodniczych wraz z montażem oraz stanowiskowym przeszkoleniem pracowników zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42210000 Machines voor voedsel-, drank- en tabaksbewerking
42221000 Delen van machines voor de productie van voedingsmiddelen
42222000 Delen van machines voor behandeling van dranken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL715 Skierniewicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 1 – Uniwersalna linia do mycia owoców i warzyw

Linia będzie pracować w skali półtechnicznej, niezależnie od ciągów technologicznych, w wydzielonym pomieszczeniu. Linia będzie służyła do mycia różnych owoców i warzyw (pływających i niepływających). Przewiduje się konstrukcję zbiornikową z systemem bubble washer (myjka wodno-powietrzna). Surowce będą myte przed obróbką wstępną, przed przerobem lub przed zamrożeniem.

Linia do mycia owoców i warzyw spełniająca założenia:

— myjka wodno-powietrzna z obiegami recyrkulacyjnymi, z możliwością dozowania dezynfektantów i zatrzymywaniem dopływu wody i ruchu przenośników,

— przenośnik szczebelkowy z natryskiem końcowym,

— osobny przenośnik z wentylatorem (wentylatorami) do osuszania czystego surowca (dostawiany do wyjścia surowca z myjki)

— kolektor napływowy wody – ukierunkowanie przesuwania się mytego surowca,

— zaworów spustowych zbiornika – DN 50-80,

— wydajność myjki: 400–600 kg/h,

— moc znamionowa 2–5 kW.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych", Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.01.01.00-10-0010/18-00.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wiążące są poniższe okresy obowiązywania umowy (termin początkowych z sekcji II.2.7 jest orientacyjny):

1) wykonanie oraz dostarczenie Zamawiającemu projektu – 2 m-ce od dnia zawarcia umowy;

2) dostawa kompletnego przedmiotu zamówienia wraz z montażem – do dnia 10 sierpnia 2021 r. ;

3) wdrożenie, integracja i przeszkolenie pracowników Zamawiającego – nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42210000 Machines voor voedsel-, drank- en tabaksbewerking
42221000 Delen van machines voor de productie van voedingsmiddelen
42222000 Delen van machines voor behandeling van dranken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL715 Skierniewicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 2 – Linia do produkcji soków NFC Linia przeznaczona do przygotowania owoców i warzyw do tłoczenia (rozparzanie, rozdrabnianie, enzymacja), pasteryzacji, rozlewu do różnych opakowań. Zestaw urządzeń do produkcji soków NFC z owoców i warzyw przeznaczony do pracy w skali pół-technicznej, umożliwiający pracę okresową w zmiennej konfiguracji, zależnej od przerabianego surowca i możliwych modyfikacji wynikających z procesu badawczego. Parametry linii należy skonfigurować w taki sposób, aby możliwe były praktycznie wszystkie warianty technologiczne dla tłoczenia owoców czy warzyw uwzględniające etapy rozmrażania, rozparzania, rozdrabniania, enzymacji, tłoczenia, pasteryzacji (soki owocowe) i rozlewu na gorąco do różnego rodzaju opakowań (‘bag-in-box’, opakowania szklane oraz ‘doypack’). Przedmiotem zamówienia w tym pakiecie są niżej wymienione elementy składowe linii, wraz ze wszystkimi niezbędnymi częściami połączeniowymi między współpracującymi urządzeniami.

Specyfikacja elementów jednostkowych, składających się na linię eksperymentalną:

2.1 kocioł z mieszadłem z płaszczem grzejnym,

2.2 zbiornik z mieszadłem,

2.3 pompy wirowe do soku 3 szt.,

2.4 młynek do owoców z podajnikiem spełniający założenia,

2.5 pompa do miazgi owocowo-warzywnej,

2.6. prasa taśmowa spełniająca założenia,

2.7 pasteryzator rurowy,

2.8 rozlewaczka bag in box,

2.9 rozlewaczka ręczna do butelek czterostanowiskowa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych", Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.01.01.00-10-0010/18-00.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wiążące są poniższe okresy obowiązywania umowy (termin początkowych z sekcji II.2.7 jest orientacyjny):

1) wykonanie oraz dostarczenie Zamawiającemu projektu – 2 m-ce od dnia zawarcia umowy;

2) dostawa kompletnego przedmiotu zamówienia wraz z montażem – do dnia 10 sierpnia 2021 r.

3) wdrożenie, integracja i przeszkolenie pracowników Zamawiającego – nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42210000 Machines voor voedsel-, drank- en tabaksbewerking
42221000 Delen van machines voor de productie van voedingsmiddelen
42222000 Delen van machines voor behandeling van dranken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL715 Skierniewicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 3 – Multiprocesor – aparat wielofunkcyjny

Multiprocesor jako laboratoryjny aparat wielofunkcyjny, służyć będzie do rozdrabniania, rozparzania, zagęszczania, mieszania i/lub homogenizowania owoców i warzyw; umożliwiający produkcję przecieru, wsadu do „smoothie”, powideł, a dzięki możliwości zadawania w trakcie procesów składników dodatkowych także produkcje dżemów i galaretek.

Multiprocesor spełniający założenia:

— zbiornik o pojemności 40–50 litrów z płaszczem grzejnym zasilanym parowo do rozparzania, zagęszczania,

— płaszcz grzejny z możliwością chłodzenia wodą,

— złącza do podłączenia instalacji parowej oraz wodnej,

— ręczny zawór do spuszczania kondensatu,

— praca w temperaturze maksymalnej 120OC,

— pompę próżniową umożliwiającą pracę w obniżonym ciśnieniu,

— praca w przedziale ciśnień od -0,9 do +2,0 bar

— układ regulacji temperatury i ciśnienia,

— elektroniczne sterowanie z panelu HMI,

— rozładunek przez zawór spustowy oraz z użyciem wywrotnicy,

— możliwość dozowania składników pomocniczych w trakcie trwania procesu,

— automatyczne podnoszenie pokrywy,

— układ dwóch mieszadeł umożliwiający łagodne mieszanie produktów w czasie zagęszczania oraz homogenizowanie,

— płaszcz wodno-parowy i złącza do podłączenia instalacji parowej oraz wodnej,

— moc znamionowa 20–30 kW.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych", Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.01.01.00-10-0010/18-00.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wiążące są poniższe okresy obowiązywania umowy (termin początkowych z sekcji II.2.7 jest orientacyjny):

1) wykonanie oraz dostarczenie Zamawiającemu projektu – 2 m-ce od dnia zawarcia umowy;

2) dostawa kompletnego przedmiotu zamówienia wraz z montażem - do dnia 10 sierpnia 2021 r.

3) wdrożenie, integracja i przeszkolenie pracowników Zamawiającego – nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42210000 Machines voor voedsel-, drank- en tabaksbewerking
42221000 Delen van machines voor de productie van voedingsmiddelen
42222000 Delen van machines voor behandeling van dranken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL715 Skierniewicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 4 „ Autoklaw zanurzeniowy

Autoklaw na potrzeby sekcji pasteryzacji i sterylizacji. Urządzenie ma być wykorzystywane przede wszystkim do prawidłowego utrwalania produktów z warzyw i przetworów z owoców. Przewiduje się również wykonywanie tzw. czynności „dopasteryzowywania” opakowań szklanych rozlewanych na gorąco, lecz ręcznie. Ze względu na relatywnie nieduże wymiary kosza przewiduje się możliwość ręcznego chłodzenia opakowań w zbiorniku zewnętrznym zasilanym wodą lodową.

Autoklaw spełniający założenia:

— autoklaw pionowy,

— pojemność zbiornika 200–300 l,

— pojemność kosza wsadowego 100–150 l,

— kosz możliwy do wyładunku ręcznego,

— konstrukcja przewidująca rozbudowę urządzania o system załadunku i rozładunku,

— urządzenie przystosowane do doposażenia w aparaturę rejestrującą,

— moc znamionowa 5–10 kW,

— możliwość rozbudowy o system kontroli temperatury wewnątrz opakowania

— spełnia warunki wyznaczane w ramach dozoru UDT,

— wraz z urządzeniem wymagana jest dokumentacja do procedury odbioru UDT.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych", Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.01.01.00-10-0010/18-00.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wiążące są poniższe okresy obowiązywania umowy (termin początkowych z sekcji II.2.7 jest orientacyjny): od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2021 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42210000 Machines voor voedsel-, drank- en tabaksbewerking
42221000 Delen van machines voor de productie van voedingsmiddelen
42222000 Delen van machines voor behandeling van dranken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL715 Skierniewicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 5 – Urządzenie do odwadniania osmotycznego

Urządzenie służyć będzie do odwadniania osmotycznego lub uszlachetniania surowca przed procesem suszenia. Odwadnianie osmotyczne tkanki roślinnej przeprowadzane na surowcu w formie owoców całych drobnych, owoców i warzyw pokrojonych na segmenty, w kostki, plastry słupki itp. w syropie cukrowym o stężeniu do 70o Brix, z możliwością pracy z czystą wodą o odczynie kwaśnym. Możliwość pracy z innymi mediami spożywczymi o lepkości nieprzekraczającej parametrów dla syropu cukrowego 70o Brix w 30o C.

Urządzenie do odwadniania osmotycznego spełniające założenia:

— pojemność robocza 30–50 l,

— układ do recyrkulacji syropu (pompa wirowa wolnoobrotowa z regulacją wydajności),

— mieszadło poziome w formie wężownicy z możliwością regulacji w zakresie 0–30 obr/min,

— płaszcz grzejny wodny z pompą obiegową umożliwiający pracę w zakresie temperatur 25–95oC,

— układ umożliwiający pracę w podciśnieniu,

— układ umożliwiający łatwy wyładunek materiału po odwodnieniu, oddzielenie owoców od syropu oraz usuniecie syropu zużytego zaworem spustowym,

— moc znamionowa 3–6 kW.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych", Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.01.01.00-10-0010/18-00.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wiążące są poniższe okresy obowiązywania umowy (termin początkowych z sekcji II.2.7 jest orientacyjny):

1) wykonanie oraz dostarczenie Zamawiającemu projektu – 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

2) dostawa kompletnego przedmiotu zamówienia wraz z montażem – do dnia 10 sierpnia 2021 r.

3) wdrożenie, integracja i przeszkolenie pracowników Zamawiającego – nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42210000 Machines voor voedsel-, drank- en tabaksbewerking
42221000 Delen van machines voor de productie van voedingsmiddelen
42222000 Delen van machines voor behandeling van dranken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL715 Skierniewicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 6 - Suszarnia konwekcyjno-promiennikowa.

Suszarnia konwekcyjna z opcją suszenia owiewowego oraz kontaktowo-promiennikowego. Suszarnia działająca w trybie wsadowym do suszenia owoców i warzyw z dwoma wymiennymi wózkami.

Suszarnia spełniająca założenia:

— wykonana z atestowanych materiałów przeznaczonych do budowy urządzeń do produkcji żywności dla ludzi i zwierząt,

— komora suszarni i wózki suszarnicze wykonane ze stali nierdzewnej,

— wymiary wewnętrzne komory: 1000x1000x2000 mm (+/- 100 mm) długość, szerokość, wysokość,

— pierwszy wózek klasyczny konwekcyjny, 18–22 poziomów wózka,

— liczba tac 36-44 (zależnie od ilości poziomów wózka – po dwie tace na poziom),

— tace ażurowe w ramach ze stali nierdzewnej – sita z wkładką z siatki teflonowanej na włóknie szklanym,

— drugi wózek z litymi poziomami grzewczymi, kontaktowy ze wspomaganiem podczerwienią,

— regulacja temperatury powietrza 30–90oC,

— prędkość liniowego przepływu powietrza między sitami w zakresie 1–2,5 m/s,

— system rekuperacji ciepła,

— pomiar temperatury w czterech punktach suszarki,

— programowanie parametrów pracy, monitorowanie na żywo i archiwizacja danych procesu,

— moc znamionowa 60–70 kW.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych", Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.01.01.00-10-0010/18-00.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wiążące są poniższe okresy obowiązywania umowy (termin początkowych z sekcji II.2.7 jest orientacyjny):

1) wykonanie oraz dostarczenie Zamawiającemu projektu – 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

2) dostawa kompletnego przedmiotu zamówienia wraz z montażem – do dnia 10 sierpnia 2021 r.;

3) wdrożenie, integracja i przeszkolenie pracowników Zamawiającego – nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 7

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42210000 Machines voor voedsel-, drank- en tabaksbewerking
42221000 Delen van machines voor de productie van voedingsmiddelen
42222000 Delen van machines voor behandeling van dranken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL715 Skierniewicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 7 – Linia pakująca typu doypack (półautomatyczna) – moduł dla produktów płynnych i półpłynnych

Linia jest niezbędna do konfekcjonowania produktów płynnych i półpłynnych do torebek z tworzywa lub folii.

Szczegóły techniczne:

— napełnianie opakowań o pojemności 100–500 ml,

— opakowania typu Doypack, zamknięcie koreczkiem,

— sterowanie głowic zgrzewających, kontroler temperatury,

— drukarka – datownik,

— rozlew płynu o temperaturze do 90oC,

— wydajność pakowania 300–500 szt na godzinę.

Spodziewana zasada działania:

Torebki typu doypack z korkiem zawieszone na szynie podającej, maszyna automatycznie pobiera opakowanie i przesuwa na stanowisko napełniania, doypack zostaje napełniony, następnie maszyna przesuwa opakowanie na stanowisko zakręcania, automatycznie pobiera nakrętkę z magazynku, maszyna automatycznie zakręci i wystawi saszetkę.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych", Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.01.01.00-10-0010/18-00.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wiążące są poniższe okresy obowiązywania umowy (termin początkowych z sekcji II.2.7 jest orientacyjny):

1) wykonanie oraz dostarczenie Zamawiającemu projektu – 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

2) dostawa kompletnego przedmiotu zamówienia wraz z montażem – do dnia 10 sierpnia 2021 r.

3) wdrożenie, integracja i przeszkolenie pracowników Zamawiającego – nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 8

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42210000 Machines voor voedsel-, drank- en tabaksbewerking
42221000 Delen van machines voor de productie van voedingsmiddelen
42222000 Delen van machines voor behandeling van dranken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL715 Skierniewicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 8 – Linia pakująca typu doypack (półautomatyczna) - moduł dla produktów suchych i sypkich

Linia jest niezbędna do konfekcjonowania produktów suchych i sypkich do torebek z tworzywa lub folii. Pakowanie z uwzględnieniem napełniania opakowania gazem obojętnym.

Szczegóły techniczne:

— napełnianie opakowań porcjami w zakresie 250–500g,

— opakowania typu Doypack z zamknięciem typu zipp,

— opakowanie o pojemności 150–500 ml wykonane z foli, papieru lub z foli laminowanej (folia polietylenowa z warstwą aluminium),

— pakowanie owoców suszonych, nasion, orzechów,

— temp. medium pokojowa,

— wydajność pakowania 300–500 szt. na godzinę.

Spodziewana zasada działania:

Maszyna automatycznie pobierze opakowanie z zasobnika torebek, poda pod dozownik, otworzy opakowanie, dozownik odważy i wrzuci dozę, następnie automatycznie zostanie zgrzana u góry i wystawiona do odbioru.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych", Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.01.01.00-10-0010/18-00.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wiążące są poniższe okresy obowiązywania umowy (termin początkowych z sekcji II.2.7 jest orientacyjny):

1) wykonanie oraz dostarczenie Zamawiającemu projektu – 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

2) dostawa kompletnego przedmiotu zamówienia wraz z montażem – do dnia 10 sierpnia 2021 r.;

3) wdrożenie, integracja i przeszkolenie pracowników Zamawiającego – nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 9

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42210000 Machines voor voedsel-, drank- en tabaksbewerking
42221000 Delen van machines voor de productie van voedingsmiddelen
42222000 Delen van machines voor behandeling van dranken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL715 Skierniewicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 9 – Elektryczna wytwornica pary

Elektryczna wytwornica pary służąca do zasilania urządzeń przetwórstwa spożywczego oraz wykorzystywana jako źródło bezpośredniego wtrysku pary czystej do żywności. Wytwornica pary będzie funkcjonować w osobnym wydzielonym pomieszczeniu przy hali produkcyjnej.

Urządzenie spełniające wymagania:

— wytwornica kompletnie zmontowana,

— wytwarzająca czystą parę do żywności,

— wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej i z materiałów higienicznych,

— brak potrzeby odgazowywania i korekty chemicznej wody,

— odporna na nieprawidłowe pH oraz niewrażliwa na korozję ogólną i wżerową – dotyczy elementów mających kontakt z wodą i parą,

— zasilanie wodą od około 5OC,

— wydajność min 110 kg/h,

— moc znamionowa 70–90 kW

— ciśnienie robocze 2–9 bar,

— elektroniczna regulacja ciśnienia,

— automatyczna praca,

— instalacja urządzenia przewidująca rozbudowę o automatyczny układ odmulania i odsalania.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych", Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.01.01.00-10-0010/18-00.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wiążące są poniższe okresy obowiązywania umowy (termin początkowych z sekcji II.2.7 jest orientacyjny):

1) wykonanie oraz dostarczenie Zamawiającemu projektu – 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

2) dostawa kompletnego przedmiotu zamówienia wraz z montażem – do dnia 10 sierpnia 2021 r.;

3) wdrożenie, integracja i przeszkolenie pracowników Zamawiającego – nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - dotyczy wszystkich części zamówienia.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy dostawy maszyn lub urządzeń lub aparatury przemysłu spożywczego.

Eventuele minimumeisen:

c.d

Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument JEDZ.

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu (dotyczy wszystkich części) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 6a i 6b do SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:15
Plaats:

Za pośrednictwem platformy: https://pierog.ezamawiajacy.pl

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Przesłanki wykluczenia – art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Oświadczenia i dokumenty składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

1) oświadczenie JEDZ,

2) oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej,

3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

5)oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

UWAGI:

(A) w przypadku składania oferty wspólnej oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt od 1 do 5 muszą złożyć (oddzielnie) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku korzystania w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu z zasobów podmiotu trzeciego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 1, 3, 4, 5 dotyczących tego podmiotu. (B) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

(C) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w (B) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

(D) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3 składa dokument, o którym mowa w (B) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Tryb- przetarg nieograniczony. Termin związania ofertą – 60 dni. Zamawiający przewidział możliwość zastosowania procedury art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internetadres: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Skarga do sądu – przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a – 198g ustawy. Pozostałe zasady dot. środków ochrony prawnej zostały zawarte w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2020