Leveringen - 431731-2022

08/08/2022    S151

Nederland-Soest: Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren

2022/S 151-431731

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Reinigingsbedrijf Midden Nederland - RMN
Postadres: Postbus 203
Plaats: Soest
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3760 AE
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://rmn.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RMN - Bedrijfskleding, PBM en Schoeisel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdrachtgever van deze opdracht is Reinigingsbedrijf Midden Nederland. De aanleiding voor het uitvoeren van deze Aanbesteding is de behoefte om bedrijfskleding, PBM en schoeisel in te kopen voor zowel de buiten- als binnendienst. Deze aanbesteding vindt plaats op basis van de geldende Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012).

Om een goede en adequate invulling te geven aan het Project is de opdrachtgever op zoek naar een leverancier die onder andere invulling gaat geven aan de volgende onderdelen:

1. Het kunnen leveren van bedrijfskleding, PBM en schoeisel conform de aanbestedingsdocumenten;

2. Het kunnen wassen van de bedrijfskleding;

3. Een duidelijke communicatie en eenvoudig bestelproces;

4. Het verdisconteren van duurzaamheidsaspecten;

5. Iedere medewerker dient via een portal kleding te kunnen bestellen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Soest

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdrachtgever van deze opdracht is Reinigingsbedrijf Midden Nederland. De aanleiding voor het uitvoeren van deze Aanbesteding is de behoefte om bedrijfskleding, PBM en schoeisel in te kopen voor zowel de buiten- als binnendienst. Deze aanbesteding vindt plaats op basis van de geldende Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012).

Om een goede en adequate invulling te geven aan het Project is de opdrachtgever op zoek naar een leverancier die onder andere invulling gaat geven aan de volgende onderdelen:

1. Het kunnen leveren van bedrijfskleding, PBM en schoeisel conform de aanbestedingsdocumenten;

2. Het kunnen wassen van de bedrijfskleding;

3. Een duidelijke communicatie en eenvoudig bestelproces;

4. Het verdisconteren van duurzaamheidsaspecten;

5. Iedere medewerker dient via een portal kleding te kunnen bestellen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kledingpakket / Weging: 55
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 10
Prijs - Weging: 15
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 236-621180
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

RMN - Bedrijfskleding, PBM en Schoeisel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Heigo Nederland B.V.
Postadres: postbus 69
Plaats: Elst
NUTS-code: NL22 Gelderland
Postcode: 6660 AB
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Met de als 2e geëindigde inschrijver, wordt voor de duur van 18 maanden een wachtkamerconstructie aangegaan. Hierbij behoudt de opdrachtgever zich het recht om in geval van niet-nakoming e.d. in de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst alsnog naar de opvolgende inschrijver te gaan. Inschrijvers die een inschrijving indienen zijn hiermee akkoord en doen hun inschrijving 18 maanden gestand.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/08/2022