Práce - 432802-2019

16/09/2019    S178    - - Práce - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Slovensko-Okoč: Stavebné práce na stavbe kanalizácie

2019/S 178-432802

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Práce

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 133-325782)

Legal Basis:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Obec Okoč
00305642
Hlavná
Okoč
930 28
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 221025897
E-mail: klient@tenders.sk
Kód NUTS: SK

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.okoc.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Kanalizácia a intenzifikácia ČOV Okoč

Referenčné číslo: 01/OK/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
45232400
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavby "Kanalizácia a intenzifikácia ČOV Okoč". Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažnych podkladoch a ich prílohách.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/09/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 133-325782

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 16/09/2019
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 30/09/2019
Miestny čas: 09:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 16/09/2019
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 30/09/2019
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: