Dodávky - 433085-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

20/12/2014    S246

Belgicko-Brusel: Dodávka zemného plynu do budov používaných a/alebo spravovaných európskymi inštitúciami v regióne hlavného mesta Brusel a okolí

2014/S 246-433085

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: CSM 1 05/43
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Úrad pre infraštruktúru a logistiku – Brusel
Kontaktná osoba: OIB.DR.2 Financie a verejné obstarávanie
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=679

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov

Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: áno

Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: rue Wiertz 60
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1047
Štát: Belgicko

Úradný názov: Rada Európskej únie
Poštová adresa: rue de la Loi 175
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1048
Štát: Belgicko

Úradný názov: spoločné útvary Výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
Poštová adresa: rue Belliard 101
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1040
Štát: Belgicko

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Dodávka zemného plynu do budov používaných a/alebo spravovaných európskymi inštitúciami v regióne hlavného mesta Brusel a okolí.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa

Kód NUTS BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Táto zákazka sa týka dodávky zemného plynu do budov používaných a/alebo spravovaných európskymi inštitúciami, ktoré sa nachádzajú v regióne hlavného mesta Brusel a okolí. Konkrétnejšie sa týka budov používaných a/alebo spravovaných Európskou komisiou, Radou Európskej únie, Európskym parlamentom, Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

09123000 Zemný plyn, 09121200 Rozvod plynu potrubím

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Celkový rozsah zákazky sa odhaduje na 823 GWh v priebehu 4-ročného obdobia.
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Platba do 30 dní, ako je uvedené v ustanoveniach návrhu zmluvy v prílohe k súťažným podkladom.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Každý jednotlivý člen zoskupenia musí spĺňať kritériá nevylúčenia. Zoskupenie ako celok musí spĺňať kritériá výberu (pozri body III.2.2 a III.2.3) a rozliční členovia zoskupenia budú spoločne a nerozdielne zodpovední za vykonanie zákazky.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: * uchádzač musí predložiť údaje o totožnosti (pozri prílohu 1.1 k súťažným podkladom) a všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.2 tohto oznámenia pod názvom „Podmienky účasti“, ktoré sú uvedené v prílohe 1 k súťažným podkladom;
* uchádzač priloží dokumentárny dôkaz s názvom krajiny, v ktorej má hlavné sídlo alebo ústredie, ako to vyžadujú právne predpisy v krajine, kde má sídlo;

* uchádzač musí predložiť riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie o tom, že sa nenachádza v žiadnej zo situácií, ktoré by viedli k jeho vylúčeniu z účasti na obstarávaní vypísanom Európskou úniou. Čestné vyhlásenie musí mať formu presne podľa vzoru uverejneného na tejto stránke: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Poznámka: úspešný uchádzač musí pod hrozbou vylúčenia predložiť tieto dokumentárne dôkazy na podporu čestného vyhlásenia pred podpísaním zmluvy:
— aktuálny výpis z registra trestov alebo, ak to nie je možné, aktuálny rovnocenný dokument vydaný súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu, z ktorého vyplýva, že nie je v konkurze alebo v likvidácii, nie sú jeho záležitosti spravované súdom, voči nemu neprebieha vyrovnávacie konanie, nemá pozastavený výkon obchodných činností, proti nemu sa nevedie žiadne podobné konanie a nenachádza sa v žiadnej obdobnej situácii vyplývajúcej z podobných konaní podľa vnútroštátnych právnych predpisov,
— posledný výpis z registra trestov, alebo ak takýto výpis neexistuje, posledný rovnocenný dokument vydaný súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu alebo v mieste, odkiaľ záujemca alebo uchádzač pochádza, ktorý potvrdzuje, že nebol právoplatne odsúdený za protiprávne konanie v súvislosti s výkonom povolania, nepodlieha rozsudku, ktorý má povahu „res judicata“ za podvod, korupciu, príslušnosť k zločinnej organizácii alebo za každú inú nezákonnú činnosť škodlivú pre finančné záujmy Únie,
— posledné osvedčenie vydané príslušným orgánom v štáte, v ktorom má uchádzač sídlo, preukazujúce, že uchádzač splnil svoje povinnosti týkajúce sa platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie,
— posledný dokument vydaný príslušným orgánom v štáte, kde uchádzač sídli, preukazujúci, že uchádzač splnil svoje povinnosti týkajúce sa platenia daní (priamych daní a DPH) v súlade s právnymi predpismi platnými v dotyčnej krajine.
Ak sa v dotyčnej krajine nevydávajú žiadne takéto dokumenty alebo osvedčenia, tieto osvedčenia sa môžu nahradiť prísažným alebo, ak tomu tak nie je, čestným vyhlásením vykonaným uchádzačom pred súdnym alebo správnym orgánom, notárom alebo kvalifikovaným profesijným orgánom dotyčnej krajiny.
Poznámka: zoskupenia musia predložiť čestné vyhlásenie a podporné dokumenty a informácie pre každého jednotlivého člena v prípade, ak získajú zmluvu.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: — kópia finančných výkazov (súvaha a prevádzkové účty) za posledné 3 finančné roky, preukazujúcich ročný zisk pred zdanením. Ak ich z právoplatných dôvodov uchádzač nie je schopný poskytnúť, musí priložiť vyhlásenie týkajúce sa ročných ziskov pred zdanením za posledné 3 roky. Ak finančné výkazy alebo správy za posledné 3 roky ukazujú v priemere stratu, uchádzač musí predložiť iný doklad ako dôkaz o svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti, napríklad príslušnú záruku tretej strany (napr. materskej spoločnosti), audítorské správy, správy od autorizovaných účtovníkov alebo rovnocenné dokumenty,
— výkaz o celkovom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky,
— výkaz o ročnom obrate v oblasti obsiahnutej v tomto oznámení o obstarávaní, dosiahnutom počas posledných 3 finančných rokov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: konkrétny ročný obrat v oblasti pokrytej týmto oznámením o obstarávaní v priebehu posledných 3 rokov musí dosiahnuť minimálnu hranicu vo výške 15 000 000 EUR ročne.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
— vo fáze predkladania ponúk musí uchádzač disponovať povolením dodávať zemný plyn v regióne hlavného mesta Brusel, ako sa uvádza v článku 15 nariadenia vlády regiónu hlavného mesta Brusel z 1.4.2004 o organizovaní trhu s plynom v regióne hlavného mesta Brusel, zverejneného v „Moniteur belge“ dňa 26.4.2004 a zmeneného nariadením uvedenej vlády zo 14.12.2006, zverejneným v „Moniteur belge“ dňa 9.1.2007,
— vo fáze predkladania ponúk musí uchádzač disponovať povolením dodávať zemný plyn vo Flámskom regióne v súlade s vyhláškou flámskej vlády z 11.10.2002 o organizovaní trhu s plynom, zverejnenou v „Moniteur belge“ dňa 18.10.2002, a všetkými jej následnými zmenami,
— zoznam hlavných vykonaných dodávok, ako aj dodatočných služieb poskytnutých (údržba, aktualizácia atď.) počas posledných 3 rokov vrátane hodnôt, dátumov a údajov o verejných alebo súkromných užívateľoch,
— vyhlásenie o tom, či uchádzač mieni realizovať časť zmluvy v rámci subdodávky, a ak áno, podiel plánovanej subdodávky (pozrite súťažné podklady, príloha 1.3).
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
OIB.DR.2/PO/2014/072/636.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 3.2.2015 - 17:30
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
3.2.2015 - 17:30
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 9.2.2015 - 10:00

Miesto:

Úrad pre infraštruktúru a logistiku – Brusel, budova CSM 1, cours Saint-Michel 23, vchod cez via rue Père de Deken, 1040 Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania obálok s ponukami sa môže zúčastniť 1 náležite oprávnený zástupca za uchádzača (je potrebné predložiť pas alebo identifikačný preukaz). Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť, musia písomne informovať oddelenie OIB DR.2 „Financie a verejné obstarávania“ (pozrite údaje o adrese uvedené v bode I.1) najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení: 36 mesiacov po pridelení.
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie

Súťažné podklady a ďalšie dokumenty (vrátane otázok a odpovedí) budú dostupné na tejto webovej stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=679

1) Strany prejavujúce záujem vyzývame, aby sa zaregistrovali prostredníctvom webovej stránky. Prostredníctvom online systému verejného obstarávania budú potom informovaní o všetkých aktualizáciách týkajúcich sa tejto výzvy na súťaž. Záujemcom nezaregistrovaným na tejto stránke odporúčame, aby ju pravidelne sledovali. Komisia nenesie zodpovednosť, ak si uchádzači nevšimnú akúkoľvek dodatočnú informáciu zverejnenú na tejto webovej stránke v súvislosti s výzvou na súťaž.
Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok zákazky, predĺžení zákazky, podmienok účasti, minimálnych požadovaných úrovní spôsobilosti, celkového odhadovaného objemu zákazky atď. je možné nájsť v súťažných podkladoch dostupných na vyššie uvedenej webovej stránke. Nebude vydaná žiadna tlačená verzia. Certifikáciou „EMAS“ získanou v roku 2005 OIB uplatňuje ekologický prístup. EMAS je systémom pre ekologickú správu a audit, dobrovoľným nástrojom EÚ, používaným organizáciami na zlepšenie svojho environmentálneho výkonu.
2) Počas trvania zmluvy môžu byť do zákazky zahrnuté v pozícii obstarávateľov výkonné agentúry (v rámci limitu 10 % celkovej hodnoty zmluvy a pre všetky výkonné agentúry spolu), ak tieto agentúry ešte neboli vytvorené alebo sa nevytvárali, a tak nemohli byť v súťažných podkladoch oficiálne určené.

3) Pre ďalšie informácie o účasti v postupe výzvy na súťaž a o poradí postupov verejného obstarávania OIB, prosíme, pozrite „Guide for tenderers“ (Usmernenia pre uchádzačov) a brožúru s názvom „Obchodovanie s Európskou komisiou“, ktoré sú dostupné prostredníctvom odkazu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie, alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nespôsobí prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10.12.2014