Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 433381-2015

Beknopt weergeven

10/12/2015    S239

België-Brussel: Internationale vergelijking van cumulatieve reguleringskosten voor de chemische industrie — Overwegingen over concurrentievermogenskwesties met betrekking tot de sector

2015/S 239-433381

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, directoraat D: Consumenten-, Milieu- en Gezondheidstechnologie
Postadres: BREY 12/088
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1088

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, directoraat D, eenheid D/2 — Chemische Stoffen
Postadres: zie uitnodiging tot inschrijving
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Ter attentie van: zie uitnodiging tot inschrijving

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Internationale vergelijking van cumulatieve reguleringskosten voor de chemische industrie — overwegingen over concurrentievermogenskwesties met betrekking tot de sector.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: de taken zullen worden uitgevoerd in de kantoren van de contractant(en) of op elke andere plaats die in de inschrijving wordt vermeld, met uitzondering van de kantoren van de Commissie.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De doelstelling van dit onderzoek is het beoordelen van de cumulatieve reguleringskosten voor chemische bedrijven die actief zijn in landen die de belangrijkste internationale concurrenten zijn van de EU. Deze kosten moeten vervolgens worden vergeleken met de kosten voor chemische bedrijven die actief zijn in de EU. Het onderzoek moet meer bepaald:
— de algemene kostenstructuur analyseren van de belangrijkste internationale concurrenten en deze vergelijken met de chemische sector in de EU,
— de relevante wetgeving inzake chemische stoffen identificeren in geselecteerde derde landen en op kwalitatief hoogstaande wijze de invloed hiervan beoordelen op de cumulatieve kosten die worden voortgebracht door deze wetgeving in vergelijking met de cumulatieve kosten die worden veroorzaakt door de EU-wetgeving inzake chemische stoffen,
— casestudy's uitvoeren in geselecteerde derde landen over de invloed die de meest relevante wetgeving inzake chemische stoffen op de kosten heeft, met het doel deze ook in kwantitatieve termen te vergelijken met de kosten voortgebracht door EU-wetgeving inzake chemische stoffen en het potentiële effect ervan te beoordelen op het internationale concurrentievermogen van chemische bedrijven in de EU,
— de resultaten valideren van het onderzoek met relevante belanghebbenden.
Het onderzoek moet de invloed die de wetgeving inzake chemische stoffen heeft op de cumulatieve kosten analyseren voor China, de Verenigde Staten en een door de contractant voor te stellen derde land uit de volgende lijst: Brazilië, India, Japan en Zuid-Korea. De adviseur moet de geldende wetgeving vaststellen en analyseren, ongeacht het niveau waarop deze werd vastgesteld, d.w.z. zowel op centraal/federaal als op gedecentraliseerd niveau. Het onderzoek moet alle relevante subsectoren van de chemische sector en alle wetgeving inzake chemische stoffen omvatten die direct en indirect van invloed zijn op de kosten. De contractant moet een geschikte basis voorzien voor de uitwerking van een analyse van het concurrentievermogen die in de toekomst moet worden uitgevoerd.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79410000 Advies inzake bedrijfsvoering en management

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder btw: 225 000 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 15 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie de aanbestedingsstukken.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie de aanbestedingsstukken.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
zie de aanbestedingsstukken.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
488/PP/GRO/SME/15/F/S121.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 29.1.2016
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
29.1.2016
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10.2.2016 - 15:00

Plaats:

Europese Commissie, directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, kamer BREY 12/ST01, Oudergemselaan 45, 1049 Brussel, BELGIË.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: van elke inschrijver mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger de opening van de inschrijvingen bijwonen. Ondernemingen die de opening willen bijwonen, dienen dit minstens 48 uur van tevoren per e-mail mee te delen op het in 3.1 van de aanbestedingsstukken vermelde adres. Dit bericht moet worden ondertekend door een bevoegde ambtenaar van de inschrijver en de naam vermelden van de persoon die de opening van de inschrijvingen in naam van de inschrijver zal bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: ja
Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s): Verordening (EU) nr. 1287/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11.12.2013 tot vaststelling van een programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (Cosme) (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1639/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 33).
VI.3)Nadere inlichtingen
De geraamde waarde vermeld in II.2 is de maximale geraamde waarde.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30.11.2015