Werken - 433395-2020

16/09/2020    S180

Duitsland-Stadthagen: Ruwbouw

2020/S 180-433395

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landkreis Schaumburg – Vergabestelle
Postadres: Jahnstraße 20
Plaats: Stadthagen
NUTS-code: DE928 Schaumburg
Postcode: 31655
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle@schaumburg.de
Telefoon: +49 57217031389
Fax: +49 57217031674

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.schaumburg.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXS0Y6VYYBB/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXS0Y6VYYBB
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

I891-19-1; Umbau Bauteil E+F – FuG-Zentrum – Nachnutzung KKH, Rohbau- und Maurerarbeiten

Referentienummer: LK-SHG_2020/08#179
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223220 Ruwbouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Im Hauptgebäude des ehemaligen Kreiskrankenhaus in Stadthagen soll ein Verwaltungsstandort des Landkreises Schaumburg entstehen. Im Zuge der dortigen Umbauarbeiten fallen Rohbau- und Maurerarbeiten an.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44221220 Branddeuren
45262310 Betonwerk van gewapend beton
45262311 Betoncascobouw
45262320 Afreiwerken
45262321 Afreien van vloeren
45262400 Optrekken van staalconstructies
45262410 Optrekken van staalconstructies voor gebouwen
45262500 Metselwerk in baksteen en bouwsteen
45410000 Pleisterwerk
45432210 Aanbrengen van wandbekleding
76340000 Ringboren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE928 Schaumburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Am Krankenhaus 1

31655 Stadthagen

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Gegebenheiten der Baustelle zu informieren.

Die Sanierungsarbeiten finden im Bestandsbau statt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zu leisten sind: statische Maßnahmen, Maurerarbeiten, Putzarbeiten, Durchbrüche, Estricharbeiten, Fundamente, Türen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Leistungsverzeichnis.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 07/12/2020
Einde: 01/10/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 07/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Es sind gem. § 14 Abs. 1 VOB/A ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Die Öffnung der Angebote wird von mindestens 2 Vertretern des Auftraggebers durchgeführt. Eine Bieterbeteiligung ist nicht vorgesehen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Es erfolgt keine postalische oder elektronische Übersendung der Vergabeunterlagen. Sie stehen im Vergabeportal https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/company/welcome.do zum Download bereit.

Fragen zum Verfahren werden ausschließlich schriftlich über das Kommunikationsforum in diesem Portal beantwortet und unter Wahrung der Anonymität des Fragestellers allen Bewerbern sichtbar gemacht.

Das Einbringen eigener Vertragsbedingungen kann zum Ausschluss des jeweiligen Angebots führen.

Für die Rechnungsstellung stehen Ihnen 2 Möglichkeiten der Übermittlung zur Verfügung:

— E-Mail;

— Das Nds. Antragssystem für Verwaltungsleistungen Online (NAVO) – weitere Informationen finden Sie unter https://www.schaumburg.de/erechnung

Bekanntmachungs-ID: CXS0Y6VYYBB

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Postadres: Auf der Hude 2
Plaats: Lüneburg
Postcode: 21339
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/09/2020