Leveringen - 434146-2020

16/09/2020    S180

Spanje-Dos Hermanas: Elektriciteit

2020/S 180-434146

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas
Nationaal identificatienummer: P4103800A
Postadres: Plaza de la Constitución, 1
Plaats: Dos Hermanas
NUTS-code: ES618 Sevilla
Postcode: 41701
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas
E-mail: contratacion@doshermanas.es
Telefoon: +34 954919500
Fax: +34 954919525
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nOlHuAbuSqgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de energía eléctrica del Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas

Referentienummer: 01/2020/CON
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 809 917.36 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 035-082276

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 01/2020/CON
Benaming:

Suministro de energía eléctrica del Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/08/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nexus Energía, S. A.
Nationaal identificatienummer: A62332580
Postadres: C/ Consell de Cent, 42
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08014
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 809 917.36 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 809 917.36 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/09/2020