Leveringen - 434410-2020

16/09/2020    S180

Polen-Warschau: Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype

2020/S 180-434410

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 164-398117)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Postadres: ul. Księżycowa 5
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 01-934
Land: Polen
Contactpersoon: Michał Będziak
E-mail: dzp@lpr.com.pl
Telefoon: +48 222299931
Fax: +48 222299933

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.lpr.com.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup paliwa lotniczego typu JET A-1, połączony z wydaniem do statków powietrznych Zamawiającego na terenie portu lotniczego Warszawa-Okęcie, portu lotniczego Gdańsk-Rębiechowo, portu lotniczego By...

Referentienummer: ZP/3/VIII/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09131100 Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa lotniczego typu JET A-1 o kodzie CN 2710 19 21, połączony z wydaniem do statków powietrznych Zamawiającego na terenie portu lotniczego Warszawa-Okęcie, portu lotniczego Gdańsk-Rębiechowo, portu lotniczego Bydgoszcz-Szwederowo.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/09/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 164-398117

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 24/09/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 25/09/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:
Datum: 22/11/2020
Te lezen:
Datum: 23/11/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 24/09/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 25/09/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ, która została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.