Leveringen - 434439-2020

16/09/2020    S180

Polen-Cyców: Zonne-energie-installatie

2020/S 180-434439

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 138-338857)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Cyców
Nationaal identificatienummer: 5050020214
Postadres: Chełmska 42
Plaats: Cyców
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 21-070
Land: Polen
Contactpersoon: Barbara Uzarek, Eliza Onuszkiewicz
E-mail: Gmina_cycow@ugcycow.pl
Telefoon: +48 825677003

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ugcycow.ezamawiajacy.pl

Adres van het kopersprofiel: https://ugcycow.ezamawiajacy.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odnawialne źródła energii w Gminie Cyców

Referentienummer: Gk.271.11.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09332000 Zonne-energie-installatie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest montaż: 295 szt. instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,4 kW, 4,08 kW oraz 5,44 kW; 62 szt. kotłów na biomasę; 92 szt. pomp ciepła na potrzeby c.w.u. wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców.

Zamawiający zgodnie z art. 36 aa ust.1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 4 części, jak poniżej:

Część 1 - Dostawa i montaż 295 szt. instalacji fotowoltaicznych, która umożliwi produkcję energii elektrycznej o mocy 3,4 kW, 4,08 kW, 5,44 kW.

Część 2 - Dostawa i montaż 92 szt. powietrznych pomp ciepła c.w.u,

Część 3 - Dostawa i montaż 62 szt. kotłowni opalanych biomasą,

Część 4:

• Wdrożenie systemu ICT

• Strona internetowa

Szczegółowy opis w załączonej dokumentacji technicznej.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/09/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 138-338857

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 14/09/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 25/09/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 14/09/2020
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum: 25/09/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: