Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 435447-2018

06/10/2018    S193

Belgicko-Brusel: Štúdie v oblasti obchodovania s ľuďmi – časti 1, 2 a 3

2018/S 193-435447

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate General Migration and Home Affairs, Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
Poštová adresa: Office LX46 - 5/115
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3932
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3932
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Štúdie v oblasti obchodovania s ľuďmi – časti 1, 2 a 3

Referenčné číslo: HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000
II.1.2)Hlavný kód CPV
79000000 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom štúdií je:

— systematicky preskúmať fungovanie národných a nadnárodných referenčných mechanizmov vo všetkých členských štátoch EÚ,

— vypočítať ekonomické, sociálne a ľudské náklady spojené s obchodovaním s ľuďmi v rámci EÚ, nie celosvetovo,

— preskúmať vplyv prístupu EÚ k boju proti obchodovaniu s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania a podporiť výmenu osvedčených postupov medzi krajinami EÚ.

V oznámení z roku 2017 Komisia označila tieto štúdie ako jedny z kľúčových činností s cieľom podporiť prácu členských štátov, zainteresovaných strán a Európskej komisie v tejto oblasti.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 700 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na maximálny počet častí: 3
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Štúdia na tému „Preskúmanie fungovania národných a nadnárodných referenčných mechanizmov členských štátov“

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
85300000 Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby
79400000 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Štúdia by mala:

— poskytnúť prehľad o situácii vo všetkých členských štátoch EÚ, pokiaľ ide o fungovanie národných a prípadne nadnárodných referenčných mechanizmov,

— poskytnúť osvedčené postupy, modely a príklady fungovania nadnárodných a nadnárodných referenčných mechanizmov,

— poskytnúť konkrétne odporúčania týkajúce sa zlepšenia fungovania národných a nadnárodných referenčných mechanizmov v záujme obetí s cieľom pomôcť členským štátom pri vykonávaní smernice 2011/36/EÚ a poradiť Európskej komisii.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 175 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Policajná spolupráca v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Štúdia na tému „Ekonomické, sociálne a ľudské náklady spojené s obchodovaním s ľuďmi“

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
85300000 Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby
79400000 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Táto štúdia musí:

— poskytnúť komplexný prehľad literatúry o ekonomických, sociálnych a ľudských nákladoch spojených s obchodovaním s ľuďmi, pričom zohľadní informácie a metodiky, ak sú v členských štátoch EÚ dostupné; tieto informácie musia obsahovať príslušné odhady v eurách,

— viesť ku kritickej analýze dostupných modelov a metodík a poskytnúť odporúčania, pokiaľ ide o možné metódy, ktoré sa majú používať v EÚ,

— zohľadniť dostupnú literatúru, konkrétne štúdiu zadanú Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť s názvom „Štúdia o možnostiach metodiky a ekonomická analýza nákladov spojených s násilím založeným na rodovej príslušnosti v Európskej únii“ a podkladový materiál Úradu OSN pre drogy a kriminalitu „Úvod do problematiky obchodovania s ľuďmi: zraniteľnosť, dosah a opatrenia“ (2008),

— zamerať sa na obchodovanie s ľuďmi, a nie na násilie vo všeobecnosti alebo len na násilie voči ženám; vzhľadom na túto skutočnosť sa musí štúdiou preukázať osobitný rodový prístup a zabezpečiť, aby bola otázka rodovej rovnosti zohľadnená v jej analýze,

— pristupovať k obchodovaniu s ľuďmi ako k závažnej forme trestnej činnosti a násilia voči ženám a dievčatám; všetkým formám vykorisťovania v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi sa musí venovať rovnaká pozornosť.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 350 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Policajná spolupráca v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Štúdia na tému „Vplyv prístupu EÚ k boju proti obchodovaniu s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania“

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
85300000 Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby
79400000 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Touto štúdiou sa musí:

— poskytnúť hĺbková kritická právna analýza toho, ako sa rieši problematika obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania v právnych nástrojoch EÚ,

— poskytnúť kritické a vyvážené posúdenie toho, ako sa rieši problematika obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania v politickom rámci EÚ, a to preskúmaním nástrojov prijatých rôznymi inštitúciami a agentúrami EÚ,

— poskytnúť kritická a vyvážená analýza spôsobu a miery, do akej právny a politický rámec EÚ ovplyvnil vnútroštátne politiky a prax,

— poskytnúť kritická a vyvážená analýza silných a slabých stránok právneho a politického rámca EÚ v oblasti riešenia problematiky sexuálneho vykorisťovania,

— zohľadniť závery štúdie o rodovom rozmere obchodovania s ľuďmi, štúdie o komplexnom preskúmaní politík projektov zameraných na boj proti obchodovaniu s ľuďmi financovaných Európskou komisiou a správy od používateľov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 175 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Policajná spolupráca v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 16/11/2018
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 20/11/2018
Miestny čas: 15:00
Miesto:

Európska komisia, DG Home, rue du Luxembourg 46, 1049 Brussel, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Každého uchádzača môže zastupovať maximálne 1 osoba (je potrebné zaslať e-mail na adresu HOME-TENDERS@ec.europa.eu aspoň 1 pracovný deň vopred).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
Štát: Francúzsko
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/09/2018