Werken - 435463-2020

Submission deadline has been amended by:  491496-2020
16/09/2020    S180

Polska-Tychy: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

2020/S 180-435463

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kubicy 6
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Krężel
E-mail: wkrezel@pec.tychy.pl
Tel.: +48 323256460
Faks: +48 322195040
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pec.tychy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pec_tychy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Likwidacja Kotłowni Wilkowyje w Tychach. Budowa sieci ciepłowniczych, przyłącza ciepłowniczego, dwufunkcyjnego węzła cieplnego.

Numer referencyjny: 19/PN/NZ/VIII/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zakres robót do wykonania obejmuje:

Zadanie 1

Budowa sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych 2xDn250/450 i 2xDn200/400 od pkt „Y”

W rejonie potoku Wilkowyjskiego do pkt. „W” w rejonie ul. Podleskiej w Tychach o łącznej długości około 1524mb.

Zadanie 2

Budowa przyłącza ciepłowniczego 2xDn32 do pomieszczenia wymiennikowni zlokalizowanej w budynku kotłowni Wilkowyje przy ul. Dojazdowej 10 w Tychach o łącznej długości około 9mb.

Zadanie 3

Budowa dwufunkcyjnego węzła cieplnego o mocy 100kW (80kW na cele c.o., 20kW na cele c.c.w.) w budynku byłej kotłowni Wilkowyje przy ul. Dojazdowej 10 w Tychach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
09323000 Węzeł cieplny lokalny
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332400 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45321000 Izolacja cieplna
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tychy

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach realizacji budowy sieci ciepłowniczej należy wykonać w szczególności:

(Zad.1 i 2)

a) prace przygotowawcze oznaczające rozpoczęcie budowy tj. geodezyjne wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej i zagospodarowanie terenu budowy,

b) zamówienie i dostawę preizolowanych kształtek i rur ciepłowniczych oraz pozostałych materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,

c) zastosowanie muf zgrzewanych elektrycznie - dopuszcza się zastosowanie muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie dla średnic płaszcza zewnętrznego mniejszych bądź równych Dz 160,

d) montaż preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją alarmową zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych z kształtek i rur preizolowanych z pogrubioną izolacją 2xDN40-250 o łącznej długości sieci ciepłowniczej ~1524mb dla zadania. 1;

Dla zadania 2 przyłącze ciepłownicze 2xDn32 ~9mb w izolacji standard,

e) wzdłuż sieci z ciepłowniczych rur preizolowanych (zakres zgodnie z projektem) ułożyć wtórnik 2xRHDPE DN40/3,7 dla kabli do transferu danych wg „Wytycznych dotyczących budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie sieci ciepłowniczych” oraz wykonać szczegółowy montażowy schemat powykonawczy z pomiarem geodezyjnym,

f) badanie wszystkich (100 % ilości) złączy spawanych metodą wizualną i radiograficzną (w przypadku braku możliwości zastosowania metody radiograficznej, dopuszcza się wykonanie badań penetracyjnych lub magnetyczno-proszkowych za zgodą inspektora nadzoru),

g) ścisłą dokumentację powykonawczą instalacji alarmowej tj. schematy montażowe, wykresy reflektometryczne, pomiary oporności,

h) ścisłą dokumentację powykonawczą geodezyjną sieci ciepłowniczej tj. pozycje wszystkich spoin, rzędne terenu, rzędne góry rur ciepłowniczych i rozstaw ich osi, szkice polowe z odpowiednimi znakami umożliwiającymi ich łatwe łączenie, dokumentacja geodezyjna musi być wykonywana na bieżąco, w miarę postępu robót montażowych sieci ciepłowniczej. Należy podać średnicę nominalną rury przewodowej i średnicę zewnętrzną używając oznaczenia np. 2c600/800 dla rur pojedynczych, c40+40/180 dla rur podwójnych oraz symbolem 2t40 dla kanalizacji wtórnikowej; dwoma liniami ciągłymi należy oznaczać osie rur pojedynczych; przed złożeniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej do zasobów geodezyjnych należy uzyskać jej akceptację przez Zamawiającego, zdemontowane sieci ciepłownicze należy usunąć z mapy w zasobach geodezyjnych, a wyłączone z eksploatacji oznaczyć jako nieczynne; należy również przekazać do wydziału geodezji informację o zrealizowanym zadaniu w celu uaktualnienia danych w ewidencji geodezyjnej tzw. ZUD.

i) w razie potrzeby wykonać projekt organizacji ruchu drogowego oraz ustawienie znaków drogowych, tablic informacyjnych wg tego projektu,

j) odtworzenie nawierzchni wraz z renowacją terenu do stanu nie gorszego niż istniejący,

k) gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

l) zabezpieczenie infrastruktury technicznej w miejscu skrzyżowań lub zbliżeń do rur ciepłowniczych zgodnie z wymaganiami właścicieli / zarządców tej infrastruktury,

m) trwałe oznakowanie armatury, kolorem czerwonym zasilanie, niebieskim powrót,

n) jeżeli w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zostaną ujawnione kolizje budowanej sieci ciepłowniczej z instalacjami: wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi, podziemnymi, nadziemnymi, lub innymi obiektami budowlanymi umieszczonymi pod ziemią, wówczas Wykonawca zobowiązuje się przy współpracy

Z Zamawiającym do ustalenia sposobu i czasu ich likwidacji. Ujawnione kolizje zobowiązany jest usunąć Wykonawca,

o) roboty demontażowe przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową,

Pozostały opis zamówienia zgodnie z rozdziałem III pkt 2.3.1 p) do u), pkt. 2.3.2 (zad.3) oraz pkt. 2.4 do pkt. 2.6.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.07.02-00-0009/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej na przedmiot zamówienia, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena – 97 %, Okres gwarancji na wykonanie budowy sieci ciepłowniczej wraz z użytymi materiałami i armaturą – 3 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

a) posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy).

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Uwaga:

1) Wykonawca składając ofertę winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

2) Wykonawca składając ofertę winien posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych w rozdz. IX pkt. 3.2 SIWZ) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):

1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Budowa odcinka sieci ciepłowniczej wraz z renowacją terenu od pkt C52 do C56 wg schematu montażowego (rys. X-26/BP/7 i X-26/BP/8) do dnia 15.06.2021r.

2. Budowa sieci ciepłowniczej, przyłącza cieplnego oraz budowa węzła cieplnego:

2.1. Zakończenie części technologicznej do dnia 01.09.2021r.

2.2. Zakończenie robót wraz z renowacją terenu do dnia 30.09.2021r.

3. Roboty demontażowe urządzeń kotłowni węglowej można rozpocząć po 01.10.2021 r. Wcześniejszy termin rozpoczęcia demontażu możliwy po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

3.1. Zakończenie demontażu do dnia 15.11.2021.

4. Za datę ukończenia robót budowlanych ujętych w pkt 1 i 2 uważa się datę zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego ww. robót.

5. Za datę ukończenia robót demontażowych ujętych w pkt 3 uważa się datę zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego ww. robót.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli:

a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane. Każda z tych robót musi polegać na budowie, przebudowie lub wymianie wodnej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych o długości nie krótszej niż 900 mb (rozumianej jako długość sieci ciepłowniczej dwuprzewodowej) w ramach jednej umowy.

b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych,

c) Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 2 osobami na stanowisku spawacza

Posiadającymi aktualne uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych z zakresu metody spawania 141 TIG,

d) Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie montażu zespołu złącza w technologii rur preizolowanych; wskazane osoby muszą posiadać aktualne świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu montażu muf oferowanego systemu.

Uwaga:

1) Zamawiający nie dopuszcza łączenia prac spawaczy i mufiarzy/monterów przez te same osoby.

Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych w rozdz. IX pkt. 3.1 SIWZ) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):

1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, długości sieci cieplnej, „dnia-miesiąca-roku” rozpoczęcia oraz zakończenia robót, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Uwaga:

1) Jeżeli wykaz robót budowlanych, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. Oświadczenia, że osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje wskazane w rozdz. IX pkt 3.1.ppkt b-d SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wymagania odnośnie oferowanych robót budowlanych określone przez Zamawiającego w rozdziale III pkt 2 ppkt 2.5. a) oraz pkt 9.

Wykonawca spełni wymagania, jeżeli:

a) posiada certyfikat(y) lub sprawozdanie(a) z badań dot. kwalifikowania technologii spawania metali wg warunków technicznych normy PN-EN ISO 15614-1 lub równoważnej – Spawanie

I kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania wydane przez jednostkę (WPQR) oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę. Wymóg dotyczy metody 141 TIG,

b) zaoferuje system preizolowany (rury, kształtki) i mufy zgodnie z rozwiązaniami opisanymi w dokumentacji projektowej i SIWZ,

Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spełniania wymagań (określonych w rozdz. IX pkt. 4 ppkt 4.1. a) i b)) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia)::

4.6. Certyfikat(y) lub sprawozdanie(a) z badań dot. kwalifikowania technologii spawania metali wydanego(ych) dla Wykonawcy przez jednostkę notyfikowaną (WPQR) według warunków technicznych normy PN-EN ISO 15614-1 lub równoważnej. Wymóg dotyczy metody 141 TIG.

4.7. Dokumenty potwierdzające zaoferowanie systemu preizolowanego i muf zgodnych z rozwiązaniami opisanymi w dokumentacji projektowej i SIWZ (np. aprobaty techniczne, certyfikaty niezależnych podmiotów, karty katalogowe określające parametry techniczne itp.).

Podstawy wykluczenia:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne), z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w następujących przypadkach przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1-2, ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne):

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2017.1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r – prawo upadłościowe (Dz.U.2017.2344),

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

3. Wykluczenie Wykonawcy w sytuacji opisanej w pkt 2 b) następuje, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium należy wnieść przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 110 000,00 PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych zero groszy)

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w:

a) pieniądzu tj. przelewem na konto Zamawiającego,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Dz.U. 2018r. 110 t.j. z dnia 2018.01.12.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. 45 1090 1652 0000 0001 3382 0634 z dopiskiem: „wadium – przetarg 19/PN/NZ/VIII/2020”

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Dopuszcza się fakturowanie częściowe, raz w miesiącu, na podstawie protokołu odbioru robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości przedmiotu zamówienia. Fakturowanie końcowe nastąpi po odbiorze końcowym robót.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy za pomocą Platformy Zakupowej Zamawiającego:

a) listę osób przeznaczonych do realizacji zamówienia w zakresie czynności wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę.

„Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy”, zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/12/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie PEC Sp. z o.o. Tychy ul. Kubicy 6 w dniu 19.10.2020 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej (pokój nr 104).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę (brutto), jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań Zamawiającego, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty aktualne na dzień składania ofert:

1. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ)

2. Zobowiązanie innego podmiotu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Dowód wniesienia wadium (dotyczy formy niepieniężnej)

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty, składają, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

3) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania (określonych w rozdziale IX pkt 1) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):

1 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

4. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i wymagań zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów(aktualnych na dzień ich złożenia):

1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert;

2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych;

3. oświadczenia, że osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje;

4. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

5. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

6. certyfikat(y) lub sprawozdanie(a) z badań dot. kwalifikowania technologii spawania metali wydanego(ych) dla Wykonawcy przez jednostkę notyfikowaną (WPQR) według warunków technicznych normy PN-EN ISO 15614-1 lub równoważnej. Wymóg dotyczy metody 141 TIG.

7. dokumenty potwierdzające zaoferowanie systemu preizolowanego i muf zgodnych z rozwiązaniami opisanymi w dokumentacji projektowej i SIWZ (np. aprobaty techniczne, certyfikaty niezależnych podmiotów,karty katalogowe określające parametry techniczne itp.).

5) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2020