Leveringen - 435703-2020

16/09/2020    S180

Noord-Macedonië-Skopje: Warm water

2020/S 180-435703

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Distribucija na toplina Baklan Energy Dooel Skopje
Plaats: Skopje
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Land: Noord-Macedonië
E-mail: contact@beg-distribucija.com.mk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.beg-distribucija.com.mk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-nabavki.gov.mk/Publickaccess/Home.aspx#home
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.e-nabavki.gov.mk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Private company which performance public services
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of Heat Energy (Hot Water) up to 584 000 000 kWh

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09321000 Warm water
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procurement of heat energy (hot water) up to 584 000 000 kWh.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK008 Скопски (Skopski)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procurement of heat energy (hot water) up to 584 000 000 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2020
Einde: 30/04/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— certificate of registered activity as proof that it is registered as a personal or legal entity for carrying out the activity related to the subject of the public procurement contract;

— copy of license for heat production issued by the competent authority.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— description of the production capacity of the plant (s) and its/their locations;

— statement singed by the economic operator that the generation plant (s) have/are connected to the thermal energy distribution network on the territory of the City of Skopje, operated by the contracting authority.

Eventuele minimumeisen:

Have a minimum annual income of EUR 1 500 000 (in MKD/EUR NBRM middle exchange rate applicable on the last day of the relevant financial year) in the last 3 financial year.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— description of the production capacity of the plant (s) and its/their locations;

— statement singed by the economic operator that the generation plant (s) have/are connected to the thermal energy distribution network on the territory of the City of Skopje, operated by the contracting authority.

Eventuele minimumeisen:

— to own a plant/plants for production of heat energy;

— to have a connection to the heating energy distribution network on the territory of the City of Skopje, operated by the contracting authority.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Macedonisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Meeting room at Distribucija na toplina Balkan Energy Dooel Skopje, str. Londonska No 8, 1000 Skopje, NORTH MACEDONIA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bureau for public procurements
Plaats: Skopje
Land: Noord-Macedonië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/09/2020