S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 435952-2020

17/09/2020    S181

Belgicko-Brusel: H2020: Železničné bezpečnostné služby založené na európskom programe pre globálne navigačné satelitné systémy (EGNSS)

2020/S 181-435952

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Defence Industry and Space
Poštová adresa: Avenue d'Auderghem 45
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Unit 02: Financial Management, Internal Control and HR Business Correspondent
E-mail: defis-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

H2020: Železničné bezpečnostné služby založené na európskom programe pre globálne navigačné satelitné systémy (EGNSS)

Referenčné číslo: 762/PP/GRO/RCH/19/11304
II.1.2)Hlavný kód CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Hlavným cieľom analýzy je posúdiť uskutočniteľnosť bezpečnostných služieb založených na európskom programe pre globálne navigačné satelitné systémy (EGNSS) pre železničný sektor po roku 2022, čo by umožnilo racionalizáciu infraštruktúry železničnej signalizácie.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38112100 Globálne navigačné a polohovacie systémy (GPS alebo ekvivalent)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory dodávateľa alebo akékoľvek iné miesto uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.4)Opis obstarávania:

Hlavným cieľom analýzy je posúdiť uskutočniteľnosť bezpečnostných služieb založených na európskom programe pre globálne navigačné satelitné systémy (EGNSS) pre železničný sektor po roku 2022, čo by umožnilo racionalizáciu infraštruktúry železničnej signalizácie. Výsledkom analýzy musí byť návrh služby a jeho konsolidácia prostredníctvom interakcie s pracovnou skupinou odborníkov. Analýza umožní ES určiť, či je potrebné vytvoriť osobitnú službu týkajúcu sa EGNOS pre bezpečnosť železníc.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kvalita návrhu / Relatívna váha: 40
Kritérium kvality - Názov: Kvalita a primeranosť riadenia projektu / Relatívna váha: 20
Kritérium kvality - Názov: Primeranosť navrhovaného tímu / Relatívna váha: 40
Cena - Relatívna váha: 30
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Táto činnosť sa bude realizovať na základe rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020 (H2020).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Za predpokladu, že budú splnené všetky podmienky, a v rámci dostupného rozpočtu Európska komisia po uplatnení vzorca na zadanie zákazky zadá zákazku 2 najvyššie umiestneným ponukám. Každej z dvoch vybraných ponúk bude pridelený rozpočet maximálne do výšky 400 000 EUR (štyristo tisíc EUR).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 245-601791
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

H2020: Železničné bezpečnostné služby založené na európskom programe pre globálne navigačné satelitné systémy (EGNSS)

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
01/09/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 6
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 6
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 6
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Airbus Defence and Space
Poštová adresa: 31, rue des Cosmonautes
Mesto/obec: Toulouse
Kód NUTS: FRI14 Lot-et-Garonne
PSČ: 31402
Štát: Francúzsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: FDC SARL
Poštová adresa: 10, cours Louis Lumière
Mesto/obec: Vincennes
Kód NUTS: FR107 Val-de-Marne
PSČ: 94300
Štát: Francúzsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: SNCF
Poštová adresa: 2, Place aux étoiles
Mesto/obec: Saint-Denis
Kód NUTS: FR101 Paris
PSČ: 93200
Štát: Francúzsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 400 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 399 935.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Podiel: 9 %

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 2
Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
01/09/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 6
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 6
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 6
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Egis Avia SA
Poštová adresa: 15, avenue du Centre
Mesto/obec: Saint-Quentin-en-Yvelines
Kód NUTS: FR103 Yvelines
PSČ: 78286
Štát: Francúzsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 400 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 379 567.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Podiel: 66 %

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3), keďže informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/09/2020