Stavební práce - 436243-2020

Submission deadline has been amended by:  512186-2020
18/09/2020    S182

Česko-Olomouc: Stavební práce

2020/S 182-436243

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
Národní identifikační číslo: 61989592
Poštovní adresa: Křížkovského 511/8
Obec: Olomouc
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 771 47
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, LL.M.
E-mail: petra.jungova@upol.cz
Tel.: +420 585631117
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.upol.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.upol.cz
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.upol.cz/vz00004044
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.upol.cz/vz00004044
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

UPOL - Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17.listopadu

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci vnitřních prostor VŠK tř. 17. listopadu, dále přístavbě výtahu a také vestavby v 7.NP - SO.01 Půdní vestavba - Jih a SO.02 Půdní vestavba - Sever.

Předmětem veřejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, a to podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 62 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45214000 Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu
45454100 Rekonstrukce budov
45214400 Stavební úpravy univerzitních objektů
45310000 Elektroinstalační práce
42416100 Výtahy
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Objekt se nachází na adrese: Správa kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci, k.ú. Olomouc - město, parc. č. st. 1364, 94/63 a 94/62, VŠ koleje UP v Olomouci, tř.17. listopadu, č.p.1083, 771 00

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci vnitřních prostor VŠK tř. 17. listopadu, dále přístavbě výtahu a také vestavby v 7.NP - SO.01 Půdní vestavba - Jih a SO.02 Půdní vestavba - Sever.

Předmětem veřejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, a to podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provádění stavby, zpracované společností Stavoprojekt Olomouc a. s., Holická 568/31y, 779 00 Olomouc, IČO: 45192031 v 04/2020, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., v podrobnosti pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří nedílnou součást Zadávací dokumentace jako její příloha.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 62 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 18/01/2021
Konec: 19/07/2021
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) - e) Zákona formou dle § 75 odst. 1 písm. a) - f) Zákona.

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 Zákona ve vztahu k České republice předložením:

— Podle § 77 odst. 1 Zákona - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

— Podle § 77 odst. 2 písm. a) Zákona - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky - předmět podnikání: „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Není požadováno.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Zadavatel požaduje dle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona předložení seznamu stavebních prací poskytnutých Dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Seznam obsahující minimálně 2 stavební práce provedené Dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; kdy Zadavatel požaduje doložení realizace minimálně:

1 zakázku obdobného charakteru s investičními náklady minimálně 20 000 000 CZK bez DPH, přičemž zakázkou obdobného charakteru se rozumí rekonstrukce nebo novostavba objektu(ů) staveb spadajících do Sekce 1 Budovy Klasifikace stavebních děl CZ CC účinné od 1.10.2009.

Klasifikace stavebních děl CZ-CC je neomezeně a přímo dostupná např. zde: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_-cz_cc-_platna_od_1_10_2009

1 zakázku obdobného charakteru s investičními náklady minimálně 10 000 000 CZK bez DPH, přičemž zakázkou obdobného charakteru se rozumí rekonstrukce nebo novostavba objektu(ů)/staveb spadajících do Sekce 1 Budovy Klasifikace stavebních děl CZ CC účinné od 1.10.2009.

Klasifikace stavebních děl CZ-CC je neomezeně a přímo dostupná např. zde: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_-cz_cc-_platna_od_1_10_2009

Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech doložených referenčních zakázek, u kterých nebude Dodavatel (subjekt prokazující kvalifikaci - člen sdružení, poddodavatel) v pozici generálního Dodavatele zakázky, musí být součást osvědčení také vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky, přičemž jako referenci lze uznat pouze samotnou hodnotu podílu na realizaci zakázky vztahující se k předmětu reference.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 20/10/2020
Místní čas: 09:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 3 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 20/10/2020
Místní čas: 09:00
Místo:
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Vzhledem k tomu, že nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese veřejné zakázky, nebude probíhat otevírání nabídek podaných v listinné podobě.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

Ad.II.2.7) Termín zahájení plnění: 18.1.2021

V případě, že dojde k nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo později než 18.1.2021, je

Termínem zahájení plnění 3. pracovní den, po dni nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo.

Termín ukončení plnění: 19.7.2021

V případě, že dojde k nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo později než 18.1.2021, posouvá se termín ukončení plnění o tolik kalendářních dnů, o kolik den nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo přesáhl termín 18.1.2021.

Jistota:

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání nabídek poskytl jistotu ve smyslu § 41 Zákona. Výše jistoty je stanovena na částku 1 000 000,- CZK (slovy: jedenmilionkorun českých). Jistotu poskytne Dodavatel:

— Složením peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota)“

Číslo účtu zadavatele: 19-1096330227 Kód banky: 0100

Specifický symbol: IČ Dodavatele Variabilní symbol: 2020010

V případě poskytnutí jistoty formou peněžní částky, musí být jistota připsána na účet zadavatele nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. Tato lhůta je rozhodná pro posouzení správnosti a řádnosti poskytnuté jistoty. Dodavatel předloží jako součást nabídky fotokopii dokladu o poskytnutí peněžní jistoty.

Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu Dodavatele, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není pouhé orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud Dodavatel poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti.

Nebo

— Formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele.

Dokladem o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky je originál záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek § 41 odst. 8 Zákona jistotu, který bude do nabídky vložen.

Nebo

— Formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Dokladem o poskytnutí jistoty formou pojištění záruky je originál prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 Zákona jistotu.

Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je Dodavatel povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty. Zadávací lhůta dle ustanovení § 40 Zákona začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí 3 měsíce. Po tuto dobu Dodavatel nemůže ze zadávacího řízení odstoupit.

Zadavatel umožňuje všem Dodavatelům prohlídku místa plnění veřejné zakázky.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 6.10.2020 v 10:00 hod. Sraz účastníků prohlídky bude před budovou VŠ koleje UP v Olomouci, tř.17. listopadu, č.p.1083, 771 00 Olomouc. Při prohlídce místa plnění se zástupci Dodavatelů prokážou písemným zmocněním.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14/09/2020