Služby - 436421-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

12/12/2015    S241

Švédsko-Solna: Vypracovanie metód na zdokonalenie presnosti odhadov HIV v krajinách EÚ/EHP

2015/S 241-436421

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
Poštová adresa: Granits väg 8
Mesto/obec: Solna
PSČ: SE-171 65
Štát: Švédsko
Kontaktná osoba: Obstarávanie

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.ecdc.europa.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/open_calls_for_tender.aspx

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1196

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Vypracovanie metód na zdokonalenie presnosti odhadov HIV v krajinách EÚ/EHP.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 25: Zdravotnícke a sociálne služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Priestory dodávateľa.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v rokoch: 4

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH: 455 000 EUR
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Všeobecným cieľom tejto zákazky je vypracovať súbor metód/nástrojov, ktoré umožnia členským štátom zlepšiť použiteľnosť údajov národného sledovania HIV a poskytnúť lepšie odhady pre niektoré kľúčové parametre čo najprijateľnejším spôsobom pre používateľov. Týmto sa ECDC a členským štátom umožní identifikovať skutočnú epidémiu HIV na národnej úrovni a úrovni EÚ/EHP.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

85100000 Zdravotnícke služby

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
II.2.2)Informácie o opciách
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
III.2.3)Technická spôsobilosť
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
OJ/27/11/2015-PROC/2015/033.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
12.2.2016 - 16:30
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19.2.2016

Miesto:

Priestory Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači alebo ich zástupcovia.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
VI.3)Doplňujúce informácie
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Podanie odvolania
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
2.12.2015