Diensten - 436487-2018

06/10/2018    S193    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Lincoln: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2018/S 193-436487

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Lincolnshire County Council
County Offices, Newland
Lincoln
LN1 1YL
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Sandy Carruthers
Telefoon: +44 1522553090
E-mail: sandy.carruthers@lincolnshire.gov.uk
NUTS-code: UKF3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.lincolnshire.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.lincolnshire.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transport Services Group — 2018-2019 PIN

Referentienummer: DN369089
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Lincolnshire County Council will be tendering contract related to passenger transport at various times throughout the year — see lot information below.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000
72000000
79000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKF3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lincolnshire County Council will be tendering contract related to passenger transport at various times throughout the year, including, but not limited to:

— the delivery of Home to School/College transport, transport related to Adult and Children's Social Care, Local Bus Services and demand responsive transport (including the Council's Call Connect service). These contracts will be for establishments including:

—— Primary Schools,

—— Secondary Schools,

—— Further Education Colleges,

—— Special Educational Needs and/or Disabilities educational establishments and

—— Adult and Children's Social Care establishments,

— the procurement of services related to sustainable and active travel initiatives, including, but not limited to:

—— marketing,

—— community engagement,

—— travel mode delivery,

—— auditing and data analysis,

— the procurement of services related to physical infrastructure works and developments,

— the procurement of associated hardware, software and related services.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
07/11/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/10/2018