Werken - 436554-2020

18/09/2020    S182

Nederland-Capelle aan den IJssel: Bouwen van basisschool

2020/S 182-436554

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Capelle aan den IJssel (BCO | taakgroep Inkoop)
Postadres: postbus 70
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 2900 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: taakgroep inkoop
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.capelleaandenijssel.nl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realisatie nieuwbouw Eben Haezerschool Capelle aan den IJssel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214210 Bouwen van basisschool
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure betreft de realisatie van de nieuwbouw van de Eben Haezerschool in Capelle aan den IJssel. De nieuwbouw wordt gerealiseerd in lijn met de duurzaamheidsdoelstelling waarbij Bijna Energie Neutraal (BENG) het uitgangspunt is.

De nieuwbouw heeft een omvang van circa 2 564 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) en is bedoeld voor circa 470 leerlingen van vier tot twaalf jaar. Op dezelfde kavel wordt naast de school, maar als onderdeel van de bouwmassa, een gymzaal gerealiseerd voor het bewegingsonderwijs met een omvang van circa 455 m2 bvo. De realisatie van de gymzaal maakt onderdeel uit van de opdracht. De inrichting van het direct omringende buitenterrein is geen onderdeel van het project.

De doorlooptijd van de opdracht bedraagt 14 maanden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212222 Bouwen van gymnastiekzaal
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Rehobothschool en de Eben Haezerschool in Capelle aan den IJssel gaan fuseren. Voor de nieuwe school wordt nieuwbouw gerealiseerd op de huidige locatie van de Capelse Schoolvereniging (CSV), welke gelegen is aan de Alkenlaan 91 in Capelle aan den IJssel. Dit pand wordt in het voorjaar 2020 gesloopt. De doorlooptijd van de opdracht bedraagt 14 maanden.

De nieuwbouw wordt gerealiseerd in lijn met deze duurzaamheidsdoelstelling waarbij Bijna Energie Neutraal (BENG) het uitgangspunt is.

De nieuwbouw heeft een omvang van circa 2 564 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) en is bedoeld voor circa 470 leerlingen van vier tot twaalf jaar. Op dezelfde kavel wordt naast de school, maar als onderdeel van de bouwmassa, een gymzaal gerealiseerd van circa 455 m2 bvo. De realisatie van de gymzaal is onderdeel van de opdracht. De inrichting van het direct omringende buitenterrein is geen onderdeel van het project.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Communicatie / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Risicoanalyse / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Planning / Weging: 15
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Nadere vragen om inlichtingen kunnen digitaal worden ingediend, conform bijgeleverd format, via de berichtenmodule op aanbestedingskalender.

De inlichtingenprocedure geldt ook voor het melden van tegenstrijdigheden, onjuistheden of onduidelijkheden in de stukken.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

De aanbesteding geschiedt op basis van de algemene Europese Richtlijn 2014/24/EU die op 1.7.2016 in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd door middel van herziening van de Aanbestedingswet van 1.11.2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen op 30.6.2016 gepubliceerd in Staatsblad nummer 241, hierna te noemen “Aw2012” en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW2016). De aanbestedingsprocedure welke van toepassing is op de onderhavige aanbesteding is de Europese niet-openbare procedure. Het verloop van de aanbestedingsprocedure is in hoofdstuk twee van de selectieleidraad nader uitgewerkt.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 019-040809
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Realisatie nieuwbouw Eben Haezerschool

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aannemingsbedrijf Middelwateringbouw bv
Postadres: postbus 138
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL21 Overijssel
Postcode: 2900 AC
Land: Nederland
E-mail: info@middelwateringbouw.nl
Telefoon: +31 102004400
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Vragen om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten van deze aanbesteding dan wel het kenbaar maken van kennelijke tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden kunnen uitsluitend via de berichtenmodule van www.aanbestedingskalender.nl worden ingediend.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam (Dordrecht)
Postadres: postbus 7003
Plaats: Dordrecht
Postcode: 3300 GC
Land: Nederland
Telefoon: +31 786391391
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/09/2020