Diensten - 437572-2016

13/12/2016    S240    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Mechelen: Juridische dienstverlening

2016/S 240-437572

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Hulpverleningszone Rivierenland
0500.913.839
Grote Markt 21
Mechelen
2800
België
Contactpersoon: Rik Schaerlaecken
Telefoon: +32 15297631
E-mail: rik.schaerlaecken@mechelen.be
Fax: +32 15297639
NUTS-code: BE212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.brandweerzonerivierenland.be/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: www.brandweerzonerivierenland.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het aanstellen van diverse gerechtsdeurwaarders met betrekking tot de gedwongen invordering van schuldvorderingen.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de dienstverlening voor het optreden als gerechtsdeurwaarder met betrekking tot de gedwongen invordering van schuldvorderingen van de hulpverleningszone(hierna de hvz).

Deze opdracht werd opgedeeld in twee percelen.

Deze opdracht vindt zijn juridische basis in artikel 75, § 2 van de wet betreffende de civiele veiligheid waarin gesteld wordt dat de bijzonder rekenplichtige tot taak heeft om, alleen en onder zijn verantwoordelijkheid de ontvangsten van de zone te innen.

Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de bijzonder rekenplichtige een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring.

De opdracht heeft hoofdzakelijk betrekking op debiteuren met hoofdverblijfplaats in België.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 85 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aanstellen van een gerechtsdeurwaarder met betrekking tot de gedwongen invordering van schuldvorderingen.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE212
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft de dienstverlening voor het optreden als gerechtsdeurwaarder met betrekking tot de gedwongen invordering van schuldvorderingen van de hulpverleningszone(hierna de hvz).

Deze opdracht werd opgedeeld in twee percelen.

Deze opdracht vindt zijn juridische basis in artikel 75, § 2 van de wet betreffende de civiele veiligheid waarin gesteld wordt dat de bijzonder rekenplichtige tot taak heeft om, alleen en onder zijn verantwoordelijkheid de ontvangsten van de zone te innen.

Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de bijzonder rekenplichtige een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring.

De opdracht heeft hoofdzakelijk betrekking op debiteuren met hoofdverblijfplaats in België.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 42 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/01/2017
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor bij het verstrijken van de uitvoeringstermijn de opdracht via onderhandelingsprocedure terug te gunnen aan degene die de oorspronkelijke opdracht uitvoert, op voorwaarde dat de diensten overeenstemmen met een basisontwerp en dit ontwerp het voorwerp uitmaakte van de oorspronkelijke opdracht.

De gunning van de herhalingsopdrachten gebeuren binne.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aanstelling van een gerechtsdeurwaarder met betrekking tot de gedwongen invordering van schuldvordering.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE212
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft de dienstverlening voor het optreden als gerechtsdeurwaarder met betrekking tot de gedwongen invordering van schuldvorderingen van de hulpverleningszone(hierna de hvz).

Deze opdracht werd opgedeeld in twee percelen.

Deze opdracht vindt zijn juridische basis in artikel 75, § 2 van de wet betreffende de civiele veiligheid waarin gesteld wordt dat de bijzonder rekenplichtige tot taak heeft om, alleen en onder zijn verantwoordelijkheid de ontvangsten van de zone te innen.

Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de bijzonder rekenplichtige een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring.

De opdracht heeft hoofdzakelijk betrekking op debiteuren met hoofdverblijfplaats in België.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 42 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/01/2017
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor bij het verstrijken van de uitvoeringstermijn de opdracht via onderhandelingsprocedure terug te gunnen aan degene die de oorspronkelijke opdracht uitvoert, op voorwaarde dat de diensten overeenstemmen met een basisontwerp en dit ontwerp het voorwerp uitmaakte van de oorspronkelijke opdracht.

De gunning van de herhalingsopdrachten gebeuren binne.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Deze opdracht is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep.

Op deze opdracht kan alleen worden ingeschreven door gerechtsdeurwaarders (zie Boek IV van het 2° deel van de Wet van 10.10.1967 houdende het Gerechtelijk wetboek).

Teneinde de technische bekwaamheid van de dienstverlener na te gaan moeten bij de offerte volgende documenten worden gevoegd:

— Een lijst van referenties van gelijkaardige diensten van de laatste 3 jaar;

— Een verklaring met betrekking tot de technische uitrusting welke ter beschikking van deze opdracht kan worden gesteld, in het bijzonder het voorgestelde informaticasysteem; waarbij onder meer rekening zal worden gehouden met de kwaliteit en comptabiliteit van het informaticasysteem, met de schaalbaarheid in functie van het aantal opdrachten, beveiliging en backup's … enz.

— Een nota met de samenstelling van het eigen kantoor van de inschrijver met opgave van de medewerkers die fulltime als vast aanspreekpunt ter beschikking zullen gesteld worden voor deze opdracht, met hun referenties/ervaring;

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/01/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/01/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

De opening van de offertes gebeurt in gesloten zitting.

Plaats: Kantoor Rik Schaerlaecken — Grote Markt 21 te 2800 Mechelen.

Datum: 13.1.2017 om 10:00 uur.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Agentschap voor binnenlands bestuur
Boudewijnlaan 30, bus 70
Brussel
1000
België
E-mail: binnenland@vlaanderen.be

Internetadres: http://binnenland.vlaanderen.be/klachten

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/12/2016