Služby - 438801-2022

12/08/2022    S155

Španielsko-Alicante: Služby správy knižníc a digitálneho obsahu

2022/S 155-438801

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
Identifikačné číslo organizácie (IČO): V-03965324
Mesto/obec: Alicante
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Štát: Španielsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11891
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11891
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby správy knižníc a digitálneho obsahu

Referenčné číslo: AO/008/22
II.1.2)Hlavný kód CPV
92511000 Služby knižníc
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Úrad EUIPO plánuje uzatvoriť maximálne 2 rámcové zmluvy s 2 dodávateľmi, s kaskádovým systémom, na poskytovanie služieb súvisiacich s úlohami knižnice, ako aj na správu podnikového digitálneho obsahu.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 911 800.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ŠPANIELSKO

II.2.4)Opis obstarávania:

Služby knižníc zahŕňajú tieto úlohy:

— účasť používateľov,

— riadenie pôžičiek,

— zaznamenávanie nových záznamov knižničných materiálov,

— skenovanie publikácií,

— vedenie súpisu knižničnej zbierky,

— propagácia knižnice,

— manipulácia s technickou časťou so skúsenosťami s knižničnými systémami.

V prípade časti Správa digitálneho obsahu podniku sa požaduje skúsená administratívna a technická podpora.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 911 800.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Prehliadka miesta sa bude konať 8. septembra 2022 o 11.00 hod. (GMT+1) v priestoroch úradu EUIPO na adrese Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ŠPANIELSKO. Za každého uchádzača sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia (pozri pokyny v oddiele 2 výzvy na predkladanie ponúk).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 2
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30/09/2022
Miestny čas: 13:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 03/10/2022
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ŠPANIELSKO.

Úrad EUIPO si vyhradzuje právo organizovať otvorenie prostredníctvom videokonferencie v ten istý deň a súčasne.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania obálok sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača. Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť e-mailom úradu EUIPO aspoň 2 pracovné dni vopred celé meno a číslo preukazu totožnosti alebo pasu daných zástupcov na adresu procurement@euipo.europa.eu

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

Súťažné podklady budú dostupné na prevzatie na adrese uvedenej v oddiele I.3). Webová stránka sa bude pravidelne aktualizovať a je zodpovednosťou uchádzačov, aby počas výberového konania pravidelne sledovali jej aktualizácie, úpravy alebo odpovede na otázky.

V prípade nedostupnosti alebo narušenia fungovania prostriedkov elektronickej komunikácie uvedených v oddiele I.3) počas posledných 5 kalendárnych dní pred konečným termínom na doručenie uvedeným v oddiele IV.2.2) si obstarávateľ vyhradzuje právo predĺžiť túto lehotu a zverejniť jej predĺženie na internetovej adrese uvedenej v oddiele I.3) bez predchádzajúceho zverejnenia korigenda k tomuto oznámeniu. Hospodárske subjekty so záujmom o túto zákazku vyzývame, aby sa zaregistrovali na výzvu na predloženie ponúk na adrese uvedenej v oddiele I.3), aby dostávali informácie o uverejnení nových informácií alebo dokumentov.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, P.O Box 403
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefón: +33 388172313
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu, alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/08/2022